dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 86/1995 SbNU, sv.4, K právu každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 86

I. ÚS 231/95

K právu každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Pokud soud řádně neprověřil, zda navrhovatel ve stanovené lhůtě uhradil soudní poplatek a usnesením řízení zastavil, znemožnil stěžovateli realizaci jeho základního práva na řádný soudní proces. Tím došlo k porušení ustanovení článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje každému, že se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 20. prosince 1995 sp. zn. I. ÚS 231/95 ve věci ústavní stížnosti L. Š. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 14. srpna 1995 sp. zn. 26 Ca 57/95 o zastavení řízení o návrhu na přezkoumání správního rozhodnutí pro nezaplacení soudního poplatku.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. srpna 1995 čj. 26 Ca 57/95-43 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 8. 1995 čj. 26 Ca 57/95-43, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu na přezkoumání rozhodnutí ředitele Správy Středočeského kraje Policie České republiky ze dne 20. 1. 1995 č. 5/95 ve věci stěžovatelova kázeňského potrestání.

Krajský soud odůvodnil své rozhodnutí poukazem na ustanovení § 103 o.s.ř., podle něhož kdykoliv za řízení soud přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci. Za úkony prováděné na návrh soudu se vybírají soudní poplatky. V řízení o návrzích na přezkoumání rozhodnutí správních orgánů se platí poplatek na účet soudu, který tento úkon provádí. Poplatková povinnost vzniká podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, jestliže je poplatníkem navrhovatel. Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, zaplacen, soud řízení zastaví, pokud již nezačal jednat ve věci samé (§ 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). V projednávaném případě byl navrhovatel před zahájením řízení vyzván k zaplacení soudního poplatku do týdne výzvou, která mu byla doručena do vlastních rukou dne 13. 7. 1995. Navrhovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě neuhradil, a proto krajský soud řízení zastavil.

Toto usnesení napadl stěžovatel ústavní stížností, v níž uvedl, že dne 1. 3. 1995 podal Krajskému soudu v Praze návrh na přezkoumání rozhodnutí ředitele Správy Středočeského kraje Policie České republiky ze dne 20. 1. 1995 č. 5/95, jímž bylo rozhodnuto o odvolání stěžovatele v řízení o jeho kázeňském potrestání. Toto podání na výzvu krajského soudu stěžovatel doplnil dopisem ze dne 13. 7. 1995, který doporučeně odeslal dne 17. 7. 1995 na adresu Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5 a připojil kolky v hodnotě 1000 Kč k úhradě soudního poplatku v přezkumném řízení. Přestože tedy stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplatil, Krajský soud v Praze napadeným usnesením

Nahrávám...
Nahrávám...