dnes je 19.7.2024

Vláda od ledna zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

4.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda od ledna zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povoláníO 3,4 procenta budou od 1. ledna 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém jednání 3. prosince…

Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:

Přístupné pro: Právo plus

Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecněGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních…

Přístupné pro: Právo plus

Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníkůGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové…

Přístupné pro: Právo plus

Spolupráce s jinými odbornými lékařiGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření…

Přístupné pro: Právo plus

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o…

Přístupné pro: Právo plus

Posudková činnost ohledně nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012…

Přístupné pro: Právo plus

Lékařský posudek o nemoci z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:

Přístupné pro: Právo plus

Charakteristika právní úpravyGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této…

Přístupné pro: Právo plus

Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže).…

Přístupné pro: Právo plus

Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Registrující praktický lékař jako poskytovatel PLS a dokumentaceGarance

27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:

Přístupné pro: Právo plus

Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentůArchiv

1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.…

Přístupné pro: Právo plus

Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetřeníGarance

13.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné…

Přístupné pro: Právo plus

Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

15.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, upravuje tyto pracovnělékařské prohlídky:

Přístupné pro: Právo plus

Potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (§ 13 odst. 2), ohledně výstupních prohlídek stanovila, že se na jejich základě nevydává lékařský posudek. Toto ustanovení vyvolávalo…

Přístupné pro: Právo plus

Kategorie prací a rizikové práceGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádění pracovnělékařských služeb ohledně prací a činností, při nichž se vyskytují rizikové faktory pracovních podmínek, závisí na tom, do které kategorie práce je konkrétní práce zařazena, a na té skutečnosti, zda se jedná o práci rizikovou či nikoliv.…

Přístupné pro: Právo plus

Výpis ze zdravotnické dokumentaceGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.…

Přístupné pro: Právo plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.…

Přístupné pro: Právo plus

Organizace pracovnělékařských služebGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se týče organizace pracovnělékařských služeb, ze začátku kodifikace pracovnělékařských služeb bylo pojetí jednotné a téměř bezvýjimečné. V průběhu aplikace právní úpravy pracovnělékařských služeb v praxi byly novelami zákona č. 373/2011 Sb., o…

Přístupné pro: Právo plus

Rozsah pracovnělékařských služebGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah pracovnělékařských služeb si dohodnou zaměstnavatel s poskytovatelem pracovnělékařských služeb ve smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb. Při stanovení rozsahu obě strany vycházejí z níže uvedených aspektů a zohledňují…

Přístupné pro: Právo plus

Rizikové faktory pracovního prostředíGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadním úkolem pracovnělékařských služeb je sledovat vliv rizikových faktorů na organismus a zdraví zaměstnanců.

Přístupné pro: Právo plus

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním výstupem poskytování pracovnělékařských služeb, tj. hodnocení zdraví pracovníků, je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Je to důležitý dokument, o který opírá svá rozhodnutí zaměstnavatel při pověřování pracovníka prací. Tuto…

Přístupné pro: Právo plus

Žádost o výstupní prohlídkuGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění platném od 1. dubna 2012 obsahoval v § 54 odst. 2 písm. b) požadavek, aby se provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci provádělo na základě písemné…

Přístupné pro: Právo plus

Obsah pracovnělékařských služebGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařské služby jsou zákonem č. 373/2011 Sb. definovány obecně, tedy jen v tom rozsahu, který je nezbytné upravit na zákonné úrovni. Podrobnosti byly ponechány právní úpravě prováděcího…

Přístupné pro: Právo plus

Využití výstupů pracovnělékařských služeb u zaměstnavatelůGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel si sjednává poskytování pracovnělékařských služeb, aby mu byly nápomocny při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro něj vykonávají jeho…

Přístupné pro: Právo plus

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavuGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle novely ZoSZS, uskutečněné zákonem č. 202/2017 Sb., lze s právní účinností od 1. 12. 2017 výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od…

Přístupné pro: Právo plus

PLS na pracovištích se zvláštním režimemGarance

14.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb, včetně pověřených osob poskytovatele PLS agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato…

Přístupné pro: Právo plus

Jiné právní předpisyGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před zdravotnickou reformou, která přinesla i novou právní úpravu pracovnělékařských služeb, upravila řada právních předpisů jak na úrovni zákona, tak na úrovni prováděcích předpisů (vyhlášky a nařízení vlády) požadavky na zdravotní způsobilost fyzických osob…

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky u prací vykonávaných ve zkušebním provozuGarance

13.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je vysvětleno v kapitole 2.6. této příručky, je každý zaměstnavatel podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví povinen provést zařazení prací do kategorie druhé a požádat příslušný orgán ochrany…

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky následnéGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče,…

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky periodickéGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organismu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance nebo k…

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky vstupníGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem vstupní prohlídky je zajistit, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Osoba ucházející se o…

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky výstupníGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Pro…

Přístupné pro: Právo plus

Souběh mimořádné a periodické prohlídkyGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Prohlídky mimořádnéGarance

12.1.2018, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového…

Přístupné pro: Právo plus

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službáchGarance

3.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V září 2017 jsme informovali o novele zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), která se výrazně dotkla i právní úpravy pracovnělékařských služeb. Novela vydaná zákonem č. 202/2017 Sb. nabyla právní účinnosti dnem 1.…

Přístupné pro: Právo plus

Posudkový závěrGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože lékařský posudek není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, ale úkonem lékaře jako zdravotnického pracovníka odborně způsobilého zjišťovat zdravotní stav a posuzovat zdravotní způsobilost k práci, službě a dalším zákonem předpokládaným činnostem,…

Přístupné pro: Právo plus

Přezkoumání lékařského posudkuGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může podat posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel). Návrh je třeba podat poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal, do 10 pracovních dnů…

Přístupné pro: Právo plus

Případy nevydání lékařského posudkuGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékařský posudek se nevydá, jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí (podle § 43 odst. 7 ZoSZS. Posuzující lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o této osobě. Jestliže…

Přístupné pro: Právo plus

Právní účinky lékařského posudkuGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Speciálně je třeba v právní úpravě řešit otázku, odkdy nastávají právní účinky lékařského posudku. Právní účinky lékařského posudku určují, od kterého okamžiku je třeba se jeho závěry…

Přístupné pro: Právo plus

Pozbytí platnosti lékařského posudkuGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Posuzování zdravotní způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravyGarance

12.10.2017, MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní právní rámec je dán zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách”), a jeho prováděcím předpisem, vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Právo plus

Pracovnělékařské služby a jejich místo v zajišťování BOZPGarance

4.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již v pojmu pracovnělékařské služby je obsažen výraz „pracovně”, tedy jde o zdravotní služby, které mají souvislost s prací, kterou se podle současné pracovněprávní terminologie rozumí práce závislá (ustanovení § 2 a násl.…

Přístupné pro: Právo plus

Právní základ pracovnělékařských služebGarance

4.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Provádění PLS prostřednictvím jiných poskytovatelůGarance

3.10.2017, JUDr. Anna Janáková, JUDr. Hana Gutová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoSZS”), provedená zákonem č. 202/2017 Sb. přinesla s právní účinností od 1. listopadu 2017 zásadní novinku v provádění pracovnělékařských služeb,…

Přístupné pro: Právo plus

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavíraná mezi zaměstnavatelem a poskytovatelemGarance

3.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou všichni zaměstnavatelé povinni zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařské služby.

Přístupné pro: Právo plus

Oprávnění poskytovatele PLSGarance

2.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle výkonů, které poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytuje zaměstnavateli (provádění pracovnělékařských prohlídek, vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci poskytování poradenství, dohled, hodnocení zdraví zaměstnanců zejména při…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...