dnes je 26.2.2024

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2024 činí minimální mzda 18 900 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. a průměrná mzda 43 967…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období 2024 slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Daňové řešení stravování zaměstnanceGarance

18.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách:

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnanceGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K provedeným změnám v ustanovení § 6 odst. 6 ZDP s účinností od 1. 1. 2024 se mimo jiné v důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 349/2023 Sb.) uvádí:…

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavateleGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupem zaměstnavatele z hlediska možného uplatnění nákladů na provoz služebního vozidla poskytnutého k bezplatnému využívání zaměstnancem i pro soukromé účely se zabývá bod 26 pokynu GFŘ č. D-59 k § 24 odst. 2 ZDP. Uvádí se zde, že při využívání motorového…

Příklady zdanění manažerského vozidla v roce 2024Garance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má poskytnuta současně za kalendářní měsíc 2 vozidla s konvenčním pohonem se vstupní cenou 500 000 Kč a 350 000 Kč, 2 hybridní vozidla se vstupní cenou 1 000 000 Kč a 700 000 Kč a 2 bezemisní vozidla se vstupní cenou 1 250 000 Kč a 1 500 000 Kč.…

Manažerské vozidloGarance

17.1.2024, Ing Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K velmi častým zaměstnaneckým benefitům patří bezplatné poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Zjednodušeně mluvíme o tzv. „manažerském vozidlu”, protože převážně je toto vozidlo…

Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdajeGarance

17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP by měl sledovat své skutečné výdaje a podle jejich výše by se měl nejpozději do skončení zdaňovacího období resp. do sestavení daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulé zdaňovací…

Prominutí daně nebo příslušenství daněGarance

15.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prominutím daně a příslušenstvím daně se zabývají § 259 až § 260 DŘ ve znění zákona č. 283/2020 Sb. K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její…

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodců v roce 2023Garance

15.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy z…

Výhody a některé nevýhody spolupráce osobGarance

8.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovým řešením spolupráce osob se zabývá § 13 ZDP. Hlavní výhodou uplatnění spolupráce osob ve smyslu tohoto ustanovení je možnost minimalizovat daňové zatížení poplatníků daně z příjmů fyzických…

Paušální daň pro soukromé lékařeGarance

6.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 540/2020 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů, došlo k zavedení paušálního režimu pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021. Zákonem č. 366/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2023 k podstatnému…

Zdanění dohod, pokud poplatník neučiní prohlášení k daniGarance

4.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP ani k měsíčnímu daňovému…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práceGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 3 ZP se uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou podle téhož ustanovení pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.…

Zdanění dohod, pokud poplatník učiní prohlášení k daniGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poplatník učiní prokazatelně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, zdanění odměny z dohod probíhá vždy podle § 38h odst. 1 ZDP, a to bez ohledu na výši odměny z dohody. Plátce daně (zaměstnavatel) vypočte zálohu na daň…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pojištěníGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z bodu 5 § 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vyplývá, že nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, přičemž pro účast těchto…

Zaměstnanec může požádat o provedení ročního zúčtováníArchiv

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38ch odst. 1 a odst. 2 ZDP je specifikován postup poplatníka, který učinil prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, v souvislosti s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění. Termín pro požádání ročního zúčtování je stanoven nejpozději do 15. února po…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich zdaněníGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě další příjmy ze zaměstnání u druhého zaměstnavatele, v převážné většině na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Rovněž řada starobních důchodců pobírajících…

Zálohy na daň z příjmůGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost platit zálohy na daň vyplývá z § 174 DŘ. Zde se uvádí, že daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Daňový subjekt je povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených…

Zaměstnanec je povinen podat daňové přiznáníArchiv

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případy, kdy je poplatník s příjmy ze závislé činnosti povinen a kdy není povinen podat daňové přiznání, je obsahem § 38g odst. 2, 4 a 5 ZDP. V dalším textu si ukážeme případy, kdy je poplatník s příjmy ze závislé činnosti povinen podat daňové přiznání k dani…

Řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osobGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38g ZDP se stanoví případy, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob podává a kdy nepodává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Režimy daňových výdajůGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů s příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP (tedy i soukromý lékař, lékárník apod.) se může kdykoliv rozhodnout, zda uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a…

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: Právo plus

Použití soukromého vozidla zaměstnanceArchiv

10.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuArchiv

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchArchiv

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchArchiv

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Daňové řešení cestovních náhradArchiv

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Daňové zvýhodnění na vyživované dětiArchiv

7.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky, které jsou stanovené v zákonu o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky s příjmy ze…

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Archiv

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Právo plus

Nezdanitelné částky u fyzických osobArchiv

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Právo plus

Bezúplatná plnění (dary) jako odpočet od základu daněGarance

13.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob umožňuje zákon o daních z příjmů odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) od základu daně z příjmů při splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Za bezúplatná plnění, jejichž hodnotu lze odečíst…

Uplatnění mimořádných odpisůGarance

10.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 609/2020 Sb. byla dle § 30a ZDP opětovně zavedena možnost uplatnění tak zvaných mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl tento hmotný majetek pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince…

Úmrtí lékařeGarance

8.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědickým právem se zabývá § 1475 až § 1720 NOZ. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí…

Ukončení soukromé lékařské praxe a vyměřovací základ pojistnéhoGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je stanoveno, že vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z…

Ukončení soukromé lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody ukončení soukromé lékařské praxe mohou být různé, buď lékař odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, nebo je dlouhodobě nemocen a nemoc mu brání v podnikání, popř. má jiné rodinné či ekonomické důvody pro ukončení podnikání, resp.…

Přerušení lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejným způsobem, jak je uvedeno pro poplatníky, kteří ukončí svou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, nebo ukončí nájem (zdaňovaný dle § 9 ZDP), postupují i poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v průběhu…

Benefity a jejich zdaněníGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje pro poskytování benefitůGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel poskytovat z různých zdrojů:

Nahrávám...
Nahrávám...