dnes je 15.7.2024

Závěry aktuální judikatury v oblasti trestněprávní odpovědnosti zdravotnických pracovníkůGarance

8.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet trestních řízení, ve kterých se řeší skutečné či domnělé pochybení lékařů či jiných zdravotnických pracovníků, v současné době v České republice značně převyšuje počet občanskoprávních sporů, kdy pacient žaluje poskytovatele zdravotních služeb o náhradu…

Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemstvíGarance

8.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek 8 Listiny základních práv a svobod zaručuje a chrání osobní svobodu každého jednotlivce. K omezení takto ústavně zakotveného práva na osobní svobodu může dojít pouze za podmínek stanovených…

Ostatní trestné činyGarance

8.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Tomáš Tuza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 274 odst. 1 TZ stanoví, že ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude…

Trestné činy zdravotnických pracovníkůGarance

7.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Tomáš Tuza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon zdravotnického povolání představuje specifickou činnost zahrnující celou řadu specifických povinností, jejichž porušení může mít za následek vznik trestněprávní odpovědnosti. Na rozdíl od „běžných” zaměstnání či povolání, ve kterých porušení pracovních…

Trestné činy proti životu a zdravíGarance

7.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Tomáš Tuza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ustanovení § 143 odst. 1 a 2 TZ bude trestem odnětí svobody na jeden rok až šest let potrestán ten, kdo jinému způsobí smrt tím, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.…

Předpoklady vzniku a druhy právní odpovědnosti ve zdravotnictvíGarance

6.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jan Mach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádný lékař se ve svém profesionálním životě nemůže občas vyvarovat chyby. Samotná chyba či jistý nezdar v práci zdravotníka nemusí však ještě zakládat jeho právní odpovědnost, resp. povinnost k náhradě škody či jiné újmy. Při posuzování právní odpovědnosti je…

Trestní odpovědnostGarance

6.12.2021, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Tomáš Tuza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, čímž byla završena bezmála padesátiletá účinnost původního trestního zákona. Nový zákoník přinesl do trestního práva celou řadu změn, z nichž některé mohou mít dopad rovněž na…

Vzor s výkladem - Směnka vlastní podle § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekovýGarance

1.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory smluv | Právo plus

Slib odškodněníGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava slibu odškodnění je obsažena v § 2890 až 2893 NOZ. Úprava slibu odškodnění v NOZ je dispozitivní a strany si mohou ujednat odchylnou úpravu.

Přístupné pro: Právo plus

Pachatel a spolupachatel trestné činnosti a jejich právní nástupceGarance

24.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZTOPO má vlastní definici pachatele trestného činu. Podle této definice je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného…

Přístupné pro: Právo plus

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

10.5.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice poměrně nový a i celosvětově se jedná o mladé odvětví trestního práva. Z pohledu trestněprávní teorie je trestní odpovědnost právnických osob téma sporné a kontroverzní. Důvodem je, že trestní…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 441Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Institut zastoupení obecně slouží k řešení situací, kdy nějaká osoba (fyzická – člověk, i právnická) nemůže sama právně jednat (zákonné zastoupení a opatrovnictví), nebo sama právně jednat z rozličných důvodů nechce (smluvní zastoupení).” Lavický, P. a kol.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 454Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„U prokuristy se vyžaduje osobní výkon funkce, neboť se u něj předpokládá profesionalita a osobní odpovědnost za výkon prokury s péčí řádného hospodáře.” Korbel, F. Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 5, s. 46.1Prokurista…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 450Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 452Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Záruka a lékařské službyGarance

26.10.2016, JUDr. Magda Vavrušková, Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro pochopení problematiky záruky je na úvod nejprve potřeba vysvětlit obecnou úpravu práv z vadného plnění v občanském zákoníku. K řešení vad zboží či služeb se vztahují dva instituty – práva vyplývající z odpovědnosti za vady a práva ze záruky za jakost.…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 448 odst. 1 může zmocnitel zmocnění kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním zmocnění dochází k zániku zmocnění.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 446Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší překročení zástupčího oprávnění, tedy případy, kdy zástupce jedná nad rámec jemu svěřeného zmocnění, a to pro případ dobrovolného zmocnění. Zvláštní právní úprava je uvedena v § 431 pro právní zastoupení podnikatele.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 444Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení chrání dobrou víru třetí osoby v případech, kdy u ní zastoupený vyvolal domněnku, že někoho jiného zmocnil k právnímu jednání, přičemž se rozlišují dva případy:…

Přístupné pro: Právo plus

Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu a nemajetkovou újmuGarance

4.1.2016, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, kterou zaměstnanec utrpěl při plnění svých pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním porušením povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům, a to jak zaměstnavatelem, tak ostatními…

Právní úprava odpovědnosti a prevenční povinnostGarance

4.1.2016, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní právo jakožto samostatné právní odvětví obsahuje vlastní úpravu odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele, resp. jejich povinnosti nahradit újmu, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pouze v případě, že by zákoník…

Povinnost zaměstnavatele nahradit újmu při pracovních úrazech a nemocech z povoláníGarance

4.1.2016, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současně se zákoníkem práce byl v roce 2006 přijat speciální zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, kterým se měla řídit odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Protože však tento zákon jako celek nikdy nevstoupil…

Povinnost zaměstnance nahradit škoduGarance

4.1.2016, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za zaviněné porušení povinností, kterým způsobil zaměstnavateli škodu. Pro vznik povinnosti k náhradě škody je potřeba, aby se zaměstnanec dopustil porušení svých povinností úmyslně nebo alespoň z nedbalosti, a to i…

Odpovědnost v pracovněprávních vztazíchGarance

4.1.2016, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné a zvláštní případy způsobení škodyGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ rozděluje případy způsobení škody na případy obecné, mezi které patří způsobení škody z důvodu úmyslného porušení dobrých mravů, z důvodu porušení zákona a z důvodu porušení smlouvy, a případy zvláštní, kde formuluje celou řadu skutkových podstat, jako…

Okolnosti vylučující protiprávnostGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno výše, pro vznik povinnosti nahradit újmu je nutným předpokladem, aby škůdce jednal protiprávně. Posouzení, zda jeho jednání je protiprávní, však závisí na okolnostech a v určitých případech tak může jednání, které by za jiných okolností bylo…

Význam odpovědnosti za újmu a prevenceGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V důsledku porušení občanskoprávní povinnosti zpravidla vzniká újma. Občanskoprávní odpovědnost jako průvodní jev tohoto porušení má potom několik nezastupitelných funkcí – jednak tuto újmu poškozenému nahradit, a to buď uvedením v předešlý stav či peněžitou…

Předpoklady vzniku odpovědnostiGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby bylo možné činit škůdce odpovědného za vznik újmy, je nutné, aby byly splněny předpoklady jejího vzniku. Pokud se jedná o odpovědnost objektivní, musí dojít k protiprávnímu jednání či vzniku protiprávního stavu a ke vzniku škodlivého následku, přičemž mezi…

Rozsah a způsob náhrady újmyGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozlišování mezi škodou, která postihuje majetkovou sféru poškozeného, a újmou postihující sféru nemajetkovou, jež zavedl NOZ, se promítá i do stanovení toho, jakým způsobem se jednotlivé druhy újmy nahrazují a z jakých složek se tato náhrada skládá.…

Pojem a pojetí občanskoprávní odpovědnostiGarance

1.9.2015, Mgr. Magda Vavrušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se pod pojmem odpovědnost rozumí postih za nesplnění některé právní povinnosti, ať už uložené přímo zákonem nebo vyplývající ze smluvního závazku. Podle toho, do kterého odvětví práva porušená povinnost spadá, lze rozlišovat odpovědnost občanskoprávní,…

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 453Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokurista je oprávněn na základě prokury k jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, případně pobočky, a to i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.    Jediným omezením prokury je to, že v ní není zahrnuto oprávnění zcizovat…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 451Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokurista musí svou funkci vykonávat osobě, a to s péčí řádného hospodáře. Právní vztah z prokury je charakteristický zejména vzájemnou důvěrou, na níž je založen. Projev důvěry podnikatele je možné spatřovat již v samotném udělení prokury, neboť tím…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 456Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ neupravuje, až na výjimky, způsob zániku prokury a použijí se tedy obecná ustanovení o zániku plné moci. Prokurista si s podnikatelem rovněž mohou ujednat způsoby zániku prokury, případně některé z těch, jež stanoví zákon, smluvně vyloučit.  …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 504 - Obchodní tajemstvíGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut obchodního tajemství byl v předchozí právní úpravě obsažen v § 17 až § 20 ObchZ. V NOZ je definice pojmu obchodní tajemství obsažena mezi definicemi týkajícími se vlastnického práva a věcí, a to konkrétně věcí nehmotných. NOZ ve vztahu…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 447Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení navazuje na předcházející § 446 NOZ, podle kterého platí, že v případě, že zmocněnec zástupčí oprávnění překročí a zmocnitel s tím nesouhlasí, musí to oznámit osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, a to bez zbytečného odkladu…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 448Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmocnění zaniká v následujících případech:  Vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno.Příklad    Zmocnění bylo uděleno k uzavření smlouvy o dodávce zboží. Okamžikem uzavření smlouvy zmocnění zaniká a zmocněnec již není oprávněn…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 443Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ nově opouští stávající koncepci jednání právnické osoby. Dosud platilo, že statutární orgán právnické osoby jednal přímo jménem společnosti, nikoliv za společnost jako její zástupce. Podle NOZ bude statutární orgán právnickou osobu zastupovat.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 445Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že jako zástupce jedná osoba, která sama nebyla způsobilá v příslušné záležitosti jednat, nelze se toho dovolat vůči tomu, kdo o nezpůsobilosti zástupce nevěděl a ani vědět nemohl. Typickým případem bude, kdy zmocnitel zmocní jako svého…

Přístupné pro: Právo plus

Odpovědnost za porušení právních povinností týkajících se zdravotnické dokumentaceGarance

2.6.2014, Mgr. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotnická dokumentace představuje soubor informací o pacientovi, jeho diagnóze, průběhu způsobu léčby a případně také údaje o jeho úmrtí. Na obsahu údajů uvedených ve zdravotnické dokumentaci často závisí rozhodnutí lékaře o další léčbě pacienta. Z tohoto…

Pojištění odpovědnosti a změny související s novým občanským zákoníkemGarance

2.6.2014, JUDr. Adam Doležal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále „NOZ”) došlo k řadě zásadních změn, které mají vliv i na poskytování zdravotních služeb a soukromoprávní vztahy mezi poskytovatelem a pacientem. Kromě toho, že NOZ výslovně upravuje institut…

Zapůjčování zdravotnické dokumentace za účelem vyhotovení znaleckých posudkůGarance

1.4.2014, Mgr. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během posledních několika let narůstá počet dotazů týkajících se otázky vlastnictví zdravotnické dokumentace pacientů, jejího zapůjčování, popřípadě předávání. Vzrostl i počet případů, kdy pacienti, kteří požadovali po svých praktických lékařích, aby jim…

Jaký je správný postup po odcizení části zdravotní dokumentace (karty pacientů) v souvislosti s vloupáním do ordinace?Garance

20.1.2014, Mgr. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení této problematiky není v současné době nikde explicitně kodifikováno, a proto je zapotřebí při hledání správné odpovědi vycházet jak z povinností, které se vážou na ochranu zdravotnické dokumentace (způsob nakládání a ochrana citlivých údajů v ní…

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: Právo plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...