dnes je 23.4.2024

Povinně přijímané zdravotní služby podle zákona o ochraně veřejného zdravíGarance

14.11.2019, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost podrobit se některým zdravotním službám je stanovena též v zákoně o ochraně veřejného zdraví, na který ZZS přímo odkazuje v ustanovení § 38 odst. 7. Jedná se o čtyři skupiny případů – povinné očkování, povinné léčení týkající se osob, které jsou…

Přístupné pro: Právo plus

Záchytná službaGarance

1.7.2018, JUDr. Magda Václavíková, Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 38 odst. 7 ZZS uvádí, že bez souhlasu pacienta je možné poskytnout též protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu. Konkrétní podmínky a způsob poskytnutí jsou upraveny v § 89a a násl. ZSZS.…

Přístupné pro: Právo plus

Ochranné léčení, zabezpečovací detence a povinné vyšetření zdravotního stavuGarance

1.7.2018, JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost přijímat některé zdravotní služby stanoví kromě zákona o ochraně veřejného zdraví i některé další zákony, byť na ně ZZS přímo neodkazuje.

Přístupné pro: Právo plus

Povinné očkování ve světle aktuální judikatury Ústavního souduGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka, zda povinnost podrobit se očkování není v rozporu s ústavně zaručenými základními právy a svobodami člověka, byla několikrát řešena i Ústavním soudem ČR. Hlavní problém je mezi stěžovateli spatřován v tom, že specifikace konkrétních nemocí, proti…

Přístupné pro: Právo plus

Neodkladná péče u nezletilých a osob s omezenou svéprávnostíGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezletilému pacientovi a pacientovi, jehož svéprávnost je omezena, je možné poskytnout neodkladnou péči nezbytnou k záchraně jejich života nebo zamezení vážného poškození zdraví. ZZS tak v případě nezletilých a osob s omezenou svéprávností stanoví případy, kdy…

Přístupné pro: Právo plus

Pacient ohrožující sebe nebo své okolíGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším případem, kdy je možné poskytnout pacientovi neodkladnou péči bez jeho souhlasu, je léčba vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. V těchto případech ZZS již mezi…

Přístupné pro: Právo plus

Hospitalizace pacienta bez souhlasuGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem hospitalizace rozumí ZZS dobu, po kterou je pacientovi přijatému na lůžko poskytována ve zdravotnickém zařízení lůžková péče, přičemž tato doba je zpravidla delší než 24 hodin. Hospitalizace je svým způsobem zásahem do základních práv člověka, a…

Přístupné pro: Právo plus

Neodkladná péče při stavu neumožňujícím vyslovení souhlasuGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez souhlasu pacienta lze poskytnout zdravotní službu v případě, že se jedná o neodkladnou péči a zdravotní stav pacienta mu neumožňuje se k poskytnutí služby vyjádřit, tedy ani vyslovit souhlas, ani ji odmítnout Podle ustanovení § 38 odst. 3 písm. a) ZZS.1.…

Přístupné pro: Právo plus

KSČM navrhla zmírnění podmínek pro nedobrovolnou hospitalizaci

2.12.2015, Zdroj: ČTK

Skupina poslanců opoziční KSČM navrhla zmírnění podmínek pro hospitalizaci pacientů proti jejich vůli. Návrh novely o zdravotních službách se týká duševně nemocných lidí. Změna by podle předkladatelů pomohla lépe ochránit samotného pacienta i jeho…

Nosiči infekčních onemocnění a povinné vyšetřování nákazy HIVGarance

10.6.2015, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za nosiče infekčních onemocnění jsou považovány osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu (HIV), osoby vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C, jimž byla lékařem sdělena…

Přístupné pro: Právo plus

Povinné očkováníGarance

10.6.2015, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost podrobit se očkování je ustanovením § 46 a násl. ZOVZ uložena paušálně všem osobám, které mají na území České republiky trvalý pobyt, případně je jim zde trvalý pobyt povolen nebo jsou zde oprávněny pobývat, a cizincům, kteří mají na území ČR povolen…

Přístupné pro: Právo plus

Povinně léčená infekční onemocněníGarance

10.6.2015, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam infekčních onemocnění, při jejichž zjištění jsou pacienti povinni podrobit se léčbě za účelem ochrany společnosti před vznikem a šíření epidemií, je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...