dnes je 12.4.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 116Garance

27.4.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 460/2016 Sb. s účinností od 28. února 2017.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 117Garance

27.4.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 460/2016 Sb. s účinností od 28. února 2017.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 113Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017, kdy v odst. 2 byla vypuštěna slova pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 115Garance

27.4.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 460/2016 Sb. s účinností od 28. února 2017.

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 107Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla upravena. Autorovi současně ani není známo, že by uvedená problematika takto byla upravena v jiném dosud platném právním předpise. Povinnost poskytovatele zdravotních služeb informovat třetí osoby o…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 92Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Ochrana těla i po smrti člověka    Lidské tělo je hodno ochrany i po smrti člověka. Nakládání …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 93Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Zásah do integrity jiného    Do integrity (v daném případě se bude jednat o integritu…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 109Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla upravena. Právo na posouzení zdravotního stavu dotčené osoby nezávislým odborníkem bylo možno (a i nadále bude) dovozovat z § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. S účinností do 31.…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 98Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Nemožnost udělit souhlas    Je patrno, že při určitých situacích, kdy dochází k zákrokům…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 112Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla výslovně upravena. Problematiku přenechání částí lidského těla jinému byla (a rovněž po 31. prosinci 2013 bude) upravena např. v zákoně č. 285/2002 Sb., transplantační zákon.    Přenechání části…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 95Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Souhlas ne plně svéprávného nezletilého    V případě, že se zásah do integrity člověka…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 99Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Stav nouze    Za situace, kdy je život člověka akutně (a náhle) ohrožen, je možno do jeho…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 114Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla výslovně upravena. Výjimkou byla úprava hrazení nákladů pohřbu obsažená v § 470 a § 472 ObčZ.    Rozhodnutí o pohřbu a hrazení nákladů pohřbu    Dotčený člověk má právo rozhodnout se o tom, jaký…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 84Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Ochrana podobizny člověka byla dosud upravena v § 12 ObčZ spolu s ochranou písemností osobní povahy, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy. Tyto…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 91Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Nedotknutelnost člověka    Stanoví se pravidlo, že člověk je nedotknutelný. Tato nedotknutelnost…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    I podle ObčZ (§ 12 odst. 3 ObčZ, tzv. zákonná licence) bylo legálně možno podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (nikoliv písemnosti osobní povahy) pořídit a použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 102Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel z níže uvedených souvisejících právních předpisů.    Podmínky pro přivolení k zákroku    Komentované ustanovení stanoví hmotněprávní a procesní …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 87Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Problematika byla obecněji upravena v § 12 ObčZ. Právní úprava nebyla tak podrobná, jako tomu je v § 87 NOZ.    Odvolání souhlasu a jeho následky    Předmětné ustavení upravuje další okolnosti ve věci udělení souhlasu…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 108Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla upravena. Právo k projednání vlastní záležitosti (jak je uvedeno v § 108 NOZ) však mohlo být dovozováno z práv hospitalizovaného pacienta uvedených zejména v § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 83Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Uvedené ustanovení navazuje na § 14 ObčZ ve znění účinném do 31. 12. 1991. Podle tohoto ustanovení platilo: „Týká-li se zásah směřující proti osobnosti občana jeho činnosti ve společenské organizaci, může právo na ochranu…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 103Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel z níže uvedených souvisejících právních předpisů.    Podání informace po zákroku    NOZ primárně vychází z předpokladu, že s každým zásahem do…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 101Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel z níže uvedených souvisejících právních předpisů.    Zásah do integrity člověka neschopného úsudku    Zákonodárce v NOZ zakotvil soudní ochranu osob…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 110Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Právní úprava byla (a rovněž po 31. prosinci 2013 bude) obsažena zejména v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.    Následky rozhodnutí soudu o přípustnosti učiněného …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 86Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Ochrana soukromí byla velmi obecně upravena v § 11 ObčZ (ostatně, obdobně je upravena i v § 81 odst. 2 NOZ). Zásada nedotknutelnosti soukromí ovšem vyplývala (a stále vyplývá) z ústavněprávních předpisů a z…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 96Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Písemná forma souhlasu    NOZ v § 96 stanoví zásahy do integrity člověka, s jejichž…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 106Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla upravena. Problematika informování dotčené osoby, poučení o jejích právech, jakož i informování určených osob byla (a rovněž po 31. prosinci 2013 bude) upravena např. v zákoně č. 372/2011 Sb., o…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 82Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Problematika nároků z neoprávněného zásahu do osobnostních práv je upravena zejména v § 13 a § 15 ObčZ. V případě, že kdokoliv neoprávněně zasáhne do osobnostních práv druhého, v důsledku čehož (příčinná souvislost)…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 94Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Informovaný souhlas    Ustanovení § 94 NOZ definuje podmínky, za nichž může fyzická osoba…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 105Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ nebyla problematika upravena. Problematika informování určených osob o převzetí člověka do zařízení poskytujícího zdravotní péči či o držení člověka v něm byla (a rovněž po 31. prosinci 2013 bude) upravena např. v…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 90Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Ustanovení obdobné textace jako § 90 NOZ bylo obsaženo v § 12 odst. 3 ObčZ. Dle uvedeného ustanovení platilo: „Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo …

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 111Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ problematika nebyla upravena. Problematika nakládání s částmi lidského těla byla (a rovněž po 31. prosinci 2013 bude) upravena např. v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákoně č. 285/2002 Sb.,…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 97Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel ze shora uvedených souvisejících právních předpisů.    Odvolání souhlasu    V § 97 odst. 1 NOZ je upravena výjimka z obecného pravidla…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 88Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Výjimky ze zásady, podle níž písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením,…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 100Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy vycházel z níže uvedených souvisejících právních předpisů.    Zásah do integrity fyzických osob bez plné svéprávnosti    NOZ poskytuje určitou míru…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 104Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ výslovně problematika nebyla upravena. Základ právní úpravy dané problematiky v rámci českého právního řádu vycházel (a za účinnosti NOZ i nadále vycházet bude) z čl. 8 LZPS. Podle čl. 8 odst. 1 přitom platí, že…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 85Garance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V případě § 85 NOZ je možno (stejně jako v případě § 84 NOZ) odkázat na § 12 ObčZ. Uvedené ustanovení ObčZ upravovalo podmínky pořízení a dalšího použití podobizny fyzické osoby (jakož i písemností osobní povahy,…

Přístupné pro: Právo plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 81 - Osobnostní právaGarance

13.7.2014, Mgr. Jan Šmíd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ochrany osobnostních práv je obsažena zejména v § 11 až § 16 ObčZ. Základ ochrany osobnostních práv je však položen zejména v Ústavě a LZPS. S ohledem na skutečnost, že povinnost ochrany…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...