dnes je 25.2.2024

Input:

č. 1976/2010 Sb. NSS; Rozhlasové a televizní vysílání: k pojmu „pořad“; ohrožení vývoje u dětí a mladistvých; Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání

č. 1976/2010 Sb. NSS
Rozhlasové a televizní vysílání: k pojmu „pořad“; ohrožení vývoje u dětí a mladistvých
Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání
k § 2 odst. 1 písm. 1) a n) a § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů, ve znění zákonů č. 341/2004 Sb. a č. 235/2006 Sb.
Reklamu [§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání] nelze považovat za. „pořad“ [§ 2 odst. 1 písm. 1) citovaného zákona] , ačkoli i ona představuje v jistém smyslu souvislou a časově ohraničenou část vysílání, ani za „upoutávku“, i když i ona slouží k propagaci výrobků či služeb. Podle § 32 odst. 1 písm. g) citovaného zákona tedy není možno trestat provozovatele za vysílání reklamy, která by podle názoru regulačního orgánu mohla ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, neboť toto ustanovení dopadá pouze na pořady a upoutávky; výklad per analogiam legis, který by citované ustanovení vztahoval i na reklamu, je v oblasti správního trestání nepřípustný.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2009, čj. 5 Ca 331/2007-32)
Prejudikatura: č. 1686/2008 Sb. NSS.
Věc: Česká televize proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty.

Žalobkyně odvysílala ve dnech 13. - 15. května 2006 na programu ČT 1 reklamu v trvání třiceti vteřin na časopis TV Max využívající motiv z hororového filmu Vetřelec. V poklidné atmosféře stolování pětice lidí se náhle začne jeden z přítomných mladíků svíjet bolestí; poté, co ho ostatní povalí na stůl, se z jeho břicha - za stříkání krve, řinkotu nádobí a křiku přihlížející dívky - prodere válcovitý předmět. Ten se při následném ohledání ukáže být svinutým výtiskem časopisu TV Max.
Žalovaná uložila žalobkyni pokutu ve výši 100 000 Kč za porušení zákazu zařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých [§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.].
Městský soud v Praze k žalobě žalobkyně zrušil toto rozhodnutí svým rozsudkem ze dne 23. 2. 2007 pro nepřezkoumatelnost a pro rozpor výroku s podklady pro rozhodnutí. Žalovaná podle něj nemohla porušit povinnost podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. tím, že odvysílala reklamu dne 15. 5. 2006 ve 22:21:08 hodin; pokuta jí nemohla být uložena podle § 60 odst. 1 písm. 1) citovaného zákona, neboť k porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) cit. zákona se vztahuje jiné sankční ustanovení; žalovaná neobjasnila, jak může postihovat žalobkyni za vysílání „reklamy“, pokud § 32 odst. 1 písm. g) dopadá pouze na „pořady“ a „upoutávky“; a konečně žalovaná řádně nezdůvodnila výši uložené pokuty, zejména s ohledem na četnost vysílání reklamy.
Žalovaná v novém řízení rozhodla a opětovně uložila žalobkyni za výše popsané jednání - tentokrát již omezené na dny 13. a 14. května 2006 - pokutu ve výši 100 000 Kč.
Žalobkyně proto opětovně podala žalobu proti tomuto rozhodnutí. Namítla, že žalovaná
Nahrávám...
Nahrávám...