dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nahrazující soupis majetku zůstavitele § 1687 odst. 2 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.12
Vzor s výkladem – Prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nahrazující soupis majetku zůstavitele § 1687 odst. 2 NOZ

JUDr. Jarmila Gajdošíková

PROHLÁŠENÍ O POZŮSTALOSTNÍM MAJETKU

[procesní prostředek v souladu s ustanovením § 1674 a § 1687 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")],

který činíme my, níže uvedení účastníci řízení o pozůstalosti č. j. 1D 1111/2015 vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pověřenou soudní komisařkou JUDr. Lenkou Kadlecovou, notářkou v Praze, se sídlem Rašínova 22, Praha 1, po zůstaviteli Albertu Novákovi, narozeném dne 1. 1. 1935, bytem Čechova 10, Praha 1, zemřelém dne 5. 1. 2015,

kterým nahrazujeme soupis pozůstalosti.

Účastníci řízení o pozůstalosti:

1. dcera zůstavitele Simona Nováková, narozená dne 1. 10. 1960, bytem Čechova 10, Praha,

2. syn zůstavitele Jiří Novák, narozený dne 1. 10. 1960, bytem Čechova 10, Praha 1

My níže podepsaní tímto souhlasně prohlašujeme, že výše uvedený zůstavitel vlastnil ke dni jeho úmrtí tento majetek a měl tyto dluhy, tj. prohlašujeme, že zůstavitelovým jmění jsou:

  1. nemovité věci, tj. pozemek parc. č. 1 – trvalý travní porost, pozemek parc. č. 2 – ostatní plocha, v katastrálním území Lhota u Bystřice, obec Bystřice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, podle shodného prohlášení účastníků v obvyklé ceně 1.000.000 Kč,
  2. práva a povinnosti ze smlouvy o vedení účtu č. 12341234/0123, vedeného u Banky, a. s., se sídlem Jiráskova 1, Praha 1, IČO 12312312, vedeného na jméno Albert Novák, r. č. 350101/111, se zůstatkem ke dni úmrtí ve výši 1.000.000 Kč,
  3. domácí a ostatní bytové vybavení zůstavitele sestávající z obvyklého vybavení domácnosti (základního), které je podle prohlášení dědiců staré, opotřebené, bez hodnoty, z ostatního vybavení domácnosti, které je podle prohlášení dědiců staré, opotřebené, bez hodnoty.

My níže podepsaní tímto prohlašujeme, že jsme výše uvedli a sdělili všechny údaje o majetku a dluzích zůstavitele, které jsou nám známy, že nic o majetku a dluzích zůstavitele jsme nezamlčeli, že obvyklé ceny uvedené u jednotlivých položek soupisu považujeme za správné a že ocenění pozůstalostního majetku jsme provedli vlastním prohlášením. Dále prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu ustanovení § 1688 občanského zákoníku o povinnosti sdělit úplné a známé informace o jmění zůstavitele, přičemž bude-li se toto prohlášení v rozsahu nikoli nepodstatném lišit od skutečnosti, ruší se tím dědicům od počátku účinky výhrady soupisu, případně může osoba uvedená v ustanovení § 1685 odst. 2 občanského zákoníku žádat nařízení nového soupisu pozůstalosti, prokáže-li na tom právní zájem.

My níže podepsaní tímto žádáme soud, aby s ohledem na ustanovení § 1687 občanského zákoníku rozhodl o nahrazení soupisu pozůstalosti (společným) prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku, neboť mezi dědici není sporu, dědicové si neodporují a podle našeho úsudku se jedná o "jednoduchý případ".

V Praze dne 1. 2. 2015

.......................................

Simona Nováková

podpis

V Praze dne 1. 2. 2015

.......................................

Jiří Novák

podpis

Výklad:

Soud v řízení o pozůstalosti rozhoduje o celé zjištěné pozůstalosti, tj. o aktivech a pasivech, tj. o jmění zůstavitele. Zjištění majetku zůstavitele, resp. jeho jmění je jedním ze základních úkolů soudního komisaře, tedy notáře, který dané řízení projednává.

Nahrávám...
Nahrávám...