dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 32/2006 SbNU, sv.40, K právu svědka odepřít výpověď

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 32

II. ÚS 89/04

K právu svědka odepřít výpověď

K tomu, aby úvaha o uložení pořádkové pokuty orgánem činným v trestním řízení neodporovala principu ochrany lidských práv a svobod, musí být vždy nepochybně a jednoznačně prokázáno, že nastaly okolnosti vyjmenované v ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu.

Odmítnutí akceptace odepření svědecké výpovědi za situace, že vyslýchaný svědek byl nesprávně poučen v tom smyslu, že se na něj nevztahuje ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu a „že je povinen vypovídat“, se jeví jako předčasné a ničím nepodložené. Pokud orgány policie a státního zastupitelství za daného stavu aplikovaly oprávnění zakotvené v ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu pro porušení povinnosti svědčit dle § 97 trestního řádu v důsledku absence naplnění podmínek odmítnutí svědecké výpovědi dle § 100 odst. 2 trestního řádu, pak nepostupovaly způsobem ústavně konformním.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 2.února 2006 sp. zn. II. ÚS 89/04 ve věci ústavní stížnosti J. P. proti usnesení policejního rady Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem, ze dne 9. 12. 2003 ČTS: PSV-158/OHK-2003 a usnesení státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 2. 1. 2004 č. j. 2 KZv 91/2003-368, jimiž byla stěžovatelce uložena pořádková pokuta.

Výrok

Usnesení policejního rady Policie ČR, Služby Kriminální policie a vyšetřování Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem, ze dne 9.12. 2003 ČTS: PSV-158/OHK-2003 a usnesení státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 2. 1. 2004 sp. zn. 2 KZv 91/2003-368 se zrušují.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. 2. 2004 a i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadla stěžovatelka v záhlaví označená usnesení. Tvrdí, že jimi byla porušena její ústavní práva plynoucí z čl. 37 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Navrhla, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil.

Z usnesení policejního rady Policie České republiky, odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem, ze dne 17. 9. 2003 č. j. ČTS: PSV 158/OK-2003, jímž bylo zahájeno trestní stíhání obviněného J. H. pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona, vyplývá, že obviněný H. se měl trestného jednání dopouštět spolu s dalším obviněným tak, že nejméně od listopadu 2001 do ledna 2003 v místech svého bydliště a sídel firem, za využití odcizených čistopisů technických průkazů, které jim dodával obviněný V., tyto neoprávněně opatřovali technickými daty na nákladní motorová vozidla značky T., u nichž použili dále jimi vyrobená falza faktur mezi firmou T. K. a odběratelskými firmami H. Ch. a V. Š. - AUTODOPRAVAM. Na základě

Nahrávám...
Nahrávám...