dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 25/2005 SbNU, sv.36, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 25

III. ÚS 124/04

K průtahům v soudním řízení

Skutečnost, že na délku soudního řízení měly vliv jak subjektivní faktory, jako je neschopnost soudů rozhodnout urychleně o procesních otázkách a následně - vzhledem k nedostatečně zjištěnému skutkového stavu - i o meritu věci, tak velkou měrou faktory objektivní, jako je onemocnění soudců či jejich přetíženost, nemůže dle konstantní judikatury Ústavního soudu ospravedlnit, že nebylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě, neboť je věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby principy zakotvené v Listině základních práv a svobod byly respektovány, přičemž případné nedostatky v daném ohledu nemohou jít k tíži těch, kteří od soudu právem očekávají včasnou ochranu svých práv.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila - ze dne 3. února 2005 sp. zn. III. ÚS 124/04 ve věci ústavní stížnosti P. J. proti průtahům v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. P 166/2002.

Výrok

Ústavní soud ukládá Obvodnímu soudu pro Prahu 8, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. P 166/2002 a aby v této věci neprodleně jednal.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti ze dne 27. 2. 2004, co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), stěžovatel namítá, že došlo k porušení jeho ústavně zaručeného základního práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť doba 4,5 roku, která uplynula ode dne podání jeho návrhu na zahájení soudního řízení, aniž by o něm bylo dosud rozhodnuto, je nepřiměřeně dlouhá a v řízení dochází ke zbytečným průtahům.

V předmětné ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. 2. 1999 č. j. P 246/98-214 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 1999 č. j. 23 Co 208/99-232, bylo rozhodnuto o vyživovací povinnosti stěžovatele, otce nezletilé N. J., tak, že výživné se počínaje dnem 1. 1. 1997 upravuje na částku 4 500 Kč a počínaje dnem 1. 10. 1997 na částku 3 500 Kč měsíčně splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky JUDr. K. J. Vzhledem ke své finanční a majetkové situaci podal stěžovatel k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dne 30. 9. 1999 návrh na snížení tohoto výživného na částku 800 Kč. K námitce místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 4. 6. 2001, kterou uplatnila matka nezletilé, přenáší uvedený soud svým usnesením ze dne 7. 6. 2001 č. j. P 246/98-386 svoji příslušnost na Okresní soud v Semilech. Tento soud nesouhlasí s přenesením místní příslušnosti, protože pobyt matky nezletilé na okrese Semily je pouze přechodný a dne 5. 4. 2002 vrací věc zpět Obvodnímu soudu pro Prahu 8, kde je jí přidělena nová spisová značka, a to P 166/2002. Dne 14. 1. 2003 určuje předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 soudce Mgr. M. S., aby věc převzal a rozhodoval v ní za soudce P. Ch., který je v pracovní neschopnosti. Při jednání Obvodního soudu pro Prahu 8 dne 13. 6. 2003 vznáší

Nahrávám...
Nahrávám...