dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 219/2006 SbNU, sv.43, K náhradě nákladů řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 219

II. ÚS 606/04

K náhradě nákladů řízení

Zásahem do práva na spravedlivý proces a práva na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod při rozhodování o nákladech řízení je nepřezkoumatelnost rozhodnutí obecného soudu a nejednotnost úsudku spočívající v tom, že soud v restituční věci podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v jedné fázi věc považuje za věc určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, a v jiné fázi za nahrazení projevu vůle.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 7.prosince 2006 sp. zn. II. ÚS 606/04 ve věci ústavní stížnosti E. P. a J.Š. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 7. 2004 č. j. 40 Co 852/2004-332, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení a stanoveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 7. 2004 č. j. 40 Co 852/2004-332 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatelky domáhají zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, a to s odkazem na údajné porušení svých ústavně zaručených práv.

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 14 C 61/94, z něhož zjistil následující:

Usnesením ze dne 17. 3. 2004 č. j. 14 C 61/93-326 uložil Okresní soud v Olomouci žalované České republice - Ministerstvu vnitra povinnost zaplatit stěžovatelkám, coby žalobkyním, k rukám jejich právní zástupkyně na náhradě nákladů řízení částku 36 773 Kč do 3dnů od právní moci tohoto usnesení s tím, že stát - Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí plyne, že soud rozhodoval podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) se zřetelem na výsledek sporu, v němž měly stěžovatelky plný úspěch ve věci. Přihlédl k tomu, že předmětem řízení byl restituční nárok ve smyslu zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, (dále jen „zákon č. 403/1990 Sb.“).

Stěžovatelky toto rozhodnutí napadly odvoláním, v němž nesouhlasily s určením výše nákladů řízení a mimo jiné tvrdily, že předmětem žaloby byla věc penězi ocenitelná, čemuž prvostupňové rozhodnutí neodpovídalo.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30.7. 2004 č. j. 40 Co 852/2004-332 prvostupňové usnesení změnil ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky tak, že žalovaná je povinna zaplatit stěžovatelkám na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 45 466 Kč k rukám jejich právní zástupkyně do 3dnů od právní moci tohoto usnesení. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Stěžovatelky napadají závěry obecných soudů, týkající se způsobu výpočtu nákladů řízení, v

Nahrávám...
Nahrávám...