dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 184/2004 SbNU, sv.35, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 184

I. ÚS 91/03

K průtahům v soudním řízení

I za situace, kdy se na průtazích v řízení podílejí jeho účastníci, musí soud, s využitím prostředků, které mu poskytují příslušné procesní předpisy, dostát svým povinnostem vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů - ze dne 7. prosince 2004 sp. zn. I. ÚS 91/03 ve věci ústavní stížnosti R. P. proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích v řízení vedeném u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 P 114/2000.

Výrok

I. Okresní soud v Ústí nad Labem průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 18 P 114/2000 zasáhl do základního práva stěžovatelky garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Okresnímu soudu v Ústí nad Labem se ukládá, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 18 P 114/2000 a aby neprodleně v této věci jednal.

III. Návrh na zrušení části ustanovení čl. XI části jedenácté zákona č. 192/2003 Sb. znějící „a 40“ se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se ústavní stížností, podanou na poště dne 7. 3. 2003, domáhala, aby Ústavní soud uložil Okresnímu soudu v Ústí nad Labem (dále též „okresní soud“) nepokračovat v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 18 P 114/2000 a neprodleně v této věci jednat. Stěžovatelka je účastnicí řízení o úpravu poměrů k jejímu nezletilému synovi, Lukáši P., nar. 9. 2. 1989, které bylo původně zahájeno v roce 1989 u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. Nc 275/89, poté byla věc vedena u Okresního soudu pro Prahu-západ. Stěžovatelka je také účastnicí řízení o rozvod manželství vedeného u Okresního soudu pro Prahu-západ pod sp. zn. 3 C 978/93. Původně bylo toto řízení zahájeno v roce 1991 u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 62/91.

Stěžovatelka uvedla, že ve věci úpravy poměrů rodičů k nezletilému nebylo po více než deseti letech vydáno konečné rozhodnutí a že na tomto výroku je závislý výrok o rozvodu manželství. V neodůvodněných průtazích spatřuje stěžovatelka porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). V průtazích spatřuje stěžovatelka také porušení čl. 10 odst. 2 Listiny, který zaručuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Konečné rozhodnutí v uvedené věci nebylo podle tvrzení stěžovatelky vydáno především proto, že Luboš P. (manžel stěžovatelky, otec nezletilého, dále též „vedlejší účastník“) neustále namítá, že o věci rozhodují vyloučení soudci, anebo že řízení proběhla nesprávně, jeho postoj je obstrukční a nepřátelský. První ústní jednání o výchově a výživě podle § 26 zákona o rodině nařídil Okresní soud v Ústí nad Labem až na den 26. 11. 2001. Na základě námitky podjatosti rozhodla předsedkyně okresního soudu o přidělení věci jiné soudkyni. Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „krajský

Nahrávám...
Nahrávám...