dnes je 15.7.2024

Input:

Živnostenské podnikání

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7
Živnostenské podnikání

15.7.7.1
Právní úprava živnostenského podnikání

Živnostenské podnikání je jedna z forem podnikatelské činnosti a jeho právní úpravu a základní podmínky podnikání obsahuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ŽZ“). Pro oblast živnostenského podnikání mají význam také zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i další související předpisy, zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 343/2005 Sb., který se vztahuje na jednání před živnostenskými úřady, a další předpisy.

Jmenovaný zákon upravuje podnikatelské aktivity právnických osob i samostatnou výdělečnou činnost fyzických osob v oblasti výroby, obchodu a služeb, s výjimkou činností, které jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny a jejichž provozování je ve většině případů upraveno zvláštními právními předpisy.

V současné době jsou určitým způsobem zvýhodněni podnikatelé z členských zemí Evropské unie. Byl zaveden tzv. institut "dočasného poskytování služeb“ pro tyto podnikatele. Stejné podmínky podnikání, jako mají podnikatelé z členských zemí Evropské unie, byly vytvořeny i pro fyzické a právnické osoby ze států tvořících Evropský hospodářský prostor (EHP) a pro občany Švýcarské konfederace.

Pro samotné živnostenské podnikání má důležitý význam i zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, který se stal obecným zákonem pro tuto oblast. Uvedený zákon pak transponuje některé směrnice ES a ŽZ z nich vychází. Kromě toho mohou podnikatelé požadavky na odbornou kvalifikaci získanou v jiném státě EU prokázat přímo živnostenskému úřadu podle ŽZ ve smyslu § 7 odst. 5.

Prováděcím právním předpisem, který se vztahuje na

Nahrávám...
Nahrávám...