dnes je 15.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Příkazní smlouva

Mgr. Jana Rejtarová

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Obchodní firma: MANTYS, s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Formanova 17, PSČ 301 01
IČ: 264 87 156

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18596

jednající Stanislavou Baumrovou, jednatelkou


  • dále jen "příkazce“ na straně jedné


a


Jméno: Jan Horňák
Narozen: 13. prosince 1978
Bytem: Praha 6, Hořejší 31, PSČ 160 00


  • dále jen "příkazník“ na straně druhé

ve smyslu ustanovení § 724 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tutoPříkazní smlouvu

I.

  1. Příkazce je obchodní společností, která pravidelně v rámci své podnikatelské činnosti organizuje sportovní akce.

  2. Příkazník se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro příkazce činnost dobrovolníka spočívající v pomoci účastníkům atletických závodů s mezinárodní účastí, jež budou probíhat ve dnech 14. až 18. ledna 2011 ve sportovní hale v Kunraticích.

II.

  1. Tato smlouva se sjednává jako bezúplatná. Příkazník má nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s činností specifikovanou v článku I. odst. 2 této smlouvy, a to nákladů na dopravu veřejnou dopravou z místa bydliště příkazníka do místa konání akce a nákladů na ubytování v ubytovně Sokol v Kunraticích.

  2. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi náklady dle předchozího odstavce nejpozději do sedmi pracovních dnů od předložení dokladů prokazujících vynaložení nákladů.

  3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pomůcky potřebné k výkonu sjednaných činností, a to oděv a obuv speciálně zhotovené pro předmětnou akci, a dále zajistit stravu a nápoje.

  4. Příkazce se zavazuje seznámit příkazníka s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Nahrávám...
Nahrávám...