dnes je 15.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Kupní smlouva na pozemek pro výstavbu RD

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA

na pozemek pro výstavbu RD

 1. Manželé:

  ......................................................................, nar. ...............................
  ......................................................................, nar. ...............................

  Oba bytem: ..........................................................................................
  Bankovní spojení: .................................................................................
  Číslo účtu: ............................................................................................
  (dále jen "kupující“)

  a

 2. Společnost:

  ..............................................................................................................
  Sídlo: ....................................................................................................
  Zápis v OR: ..........................................................................................
  IČ: ........................................................................................................
  DIČ: .....................................................................................................
  Bankovní spojení: .................................................................................
  Číslo účtu: ............................................................................................
  Jednající: ............................................................, jednatel společnosti
  (dále jen "prodávající“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.

 1. Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu .................................. č.j. ................ výlučným vlastníkem nemovitosti – pozemku parc. č. .............. o výměře dle údajů katastru .............. m2, k.ú. .................................., ze kterého vznikl jeho rozdělením na základě geometrického plánu č. .............. ze dne ............................, vyhotoveném ............................ a potvrzeném Katastrálním úřadem ..................................... pod č. .............., pozemek parc. č. .............. o výměře dle údajů katastru .............. m2, k.ú. ..................................

 2. Vlastnické právo prodávajícího k této nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu .................................. na LV č. ..........., pro k.ú. .................................., obec ........................, okres .........................

II.

Prodávající prodává nemovitost popsanou v čl. I. této smlouvy – pozemek parc. č. .............. v k.ú. .................................., se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. ..................................... kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši .............. Kč (slovy: ............................................), kteří tuto nemovitost za tuto cenu kupují do společného jmění manželů.

III.

 1. Kupní cena bude vypořádána tak, že kupující složí kupní cenu v plné výši .............. Kč do notářské úschovy notáře ..................................., se sídlem v ..................................., a to do 14 pracovních dnů od podpisu této kupní smlouvy.

 2. O složení kupní ceny do notářské úschovy bude sepsán protokol obsahující podmínky, že vydání kupní ceny z notářské úschovy v hotovosti nebo převodem účet prodávajícího je možné do 5 pracovních dní pouze poté, co notář obdrží následující listiny:

  • originál této kupní smlouvy s doložkou Katastrálního úřadu ................................. podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/96 a § 6 zák. č. 265/92 Sb., o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujících,

  • originál výpisu z katastru nemovitostí, který bude osvědčovat řádný převod vlastnického práva na kupující a části C, D příslušného LV budou bez zápisu, v části B B1 nebude vyznačena poznámka – toto ustanovení se nevztahuje na zápisy vzniklé z titulu jednání kupujících.

 3. Podmínkou obsaženou v protokolu o úschově bude dále, že pouze v případě, že by v řízení o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vklad, je notář povinen do pěti pracovních dnů od předložení pravomocného rozhodnutí u něj složenou kupní cenu kupujícím vydat v hotovosti nebo poukázat na jimi určený účet.

 4. Úroky ze složené kupní ceny do notářské úschovy po odečtení manipulačních poplatků náleží kupujícím.

 5. V případě, že kupující nesloží plnou kupní cenu v termínu podle této smlouvy do notářské úschovy, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a současně jednostranně vzít návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy zpět. Kupující jsou povinni v takovém případě uhradit jako sankci prodávajícímu smluvní pokutu ve výši .............. Kč (slovy: .....................................................). Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 6. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva na kupující není oprávněn žádný z účastníků této smlouvy činit jakékoliv dispozice se složenou kupní cenou.

IV.

 1. Prodávající se zavazuje, že po složení dohodnuté kupní ceny do notářské úschovy učiní do 10 dnů právně relevantní úkon, v důsledku něhož zanikne zástavní právo váznoucí na převáděném pozemku.

 2. Kupující podají do 20 dnů od složení kupní ceny do notářské úschovy návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva pro kupující na katastrálním úřadu .................................. dle této smlouvy, k čemuž jim prodávající uděluje plnou moc.

 3. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícím k tomu nezbytnou součinnost a nejpozději do 15 dní po složení dohodnuté kupní ceny do notářské úschovy předá kupujícím, za účelem připojení k návrhu na vklad vlastnického práva, právně relevantní prohlášení zástavního věřitele o zániku zajišťované pohledávky a udělení souhlasu s výmazem zástavního práva váznoucího na převáděném pozemku ve prospěch zástavce pro ............................., IČ .......................... zajišťujícího pohledávku ve výši .............. Kč.

V.

 1. Závazky prodávajícího, které se prodávající zavazuje splnit nejpozději ke dni .....................:

  • na poz. parc. č. .............. bude postavena prodávajícím na jeho náklady studna a jímka,

  • k hranicím pozemku bude připojeno nové odběrné místo (trvalý odběr – bytová spotřeba) s požadovanou hodnotou hlavního jističe 40A (3fáz.)

  • na pozemku parc. č. .............. bude postavena komunikace,

  Všechny tyto stavby a projekty hradí v plné výši prodávající a je povinen dovést je ke kolaudaci. Kupní cena byla sjednána i s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...