dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor F: Kupní smlouva na prodej ovoce

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Kupní smlouva na prodej ovoce

Stáhnout vzor

Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Prodávající: ..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající: ..........................................................................................................
(dále jen prodávající)
2. Kupující: ..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)
Jednající: ..........................................................................................................
(dále jen kupující)

II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je prodej úrody ovoce z ovocného sadu, který vlastní prodávající v katastru obce ............................ Sad je umístěn na parcele č. ............, na LV č. ..............

 2. V ovocném sadu uvedeném v předchozím odstavci jsou jabloně druhu: .............................

 3. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu zboží (jablka uvedená v předchozím odstavci) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj kupní cenu dohodnutou v této smlouvě.

III.
Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v článku II. odst. 2 v minimálním množství:

  1. u druhu jablek ........................................... v minimálním množství ..... q,

  2. u druhu jablek ........................................... v minimálním množství ..... q,

  3. u druhu jablek ........................................... v minimálním množství ..... q.

 2. V případě dobré úrody jablek uvedených v předchozím odstavci se zavazuje kupující přijmout od prodávajícího následující maximální množství jablek:

  1. u druhu jablek ........................................... q,

  2. u druhu jablek ........................................... q,

  3. u druhu jablek ........................................... q.

 3. Jablka uvedených tří druhů budou dodána prodávajícím v náležité kvalitě odpovídající evropskému standardu.

 4. Jablka budou dodána v odpovídajícím balení tak, aby mohla být řádně bez poškození uskladněna ve skladovacích prostorech kupujícího.

 5. Kupující je oprávněn před sklizní zkontrolovat, zda prodávající ošetřuje jabloně náležitým způsobem tak, aby zaručil alespoň minimální úrodu dodávaných jablek.

 6. Kupující je oprávněn zúčastnit se prostřednictvím svého odpovědného pracovníka sklizně jablek tak, aby mohlo být kontrolováno, zda prodávající s jablky řádně manipuluje, aby nedošlo k jejich poškození.

IV.
Dodací lhůta

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v článku II. této smlouvy do ........ 2006.

 2. Termín uvedený v předchozím odstavci je konečný a znamená splnění závazku dodat veškeré zboží na základě této smlouvy.

 3. Prodávající je oprávněn plnit sjednané množství zboží postupně před uplynutím konečného termínu dodání zboží a kupující je povinen takto dodané zboží před konečným termínem od prodávajícího převzít.

V.
Kupní cena

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena jednotlivých druhů jablek činí:

  1. u druhu jablek ........................................... Kč ...... za 1q,

  2. u druhu jablek ........................................... Kč ...... za 1q,

  3. u druhu jablek ........................................... Kč ...... za 1q.

 2. Množství dodaného zboží bude osvědčeno vážními lístky na váze kupujícího v jeho skladu v .......

 3. Vážní lístky budou přiloženy k dodacímu listu a k faktuře prodávajícího.

 4. Prodávající je oprávněn každé dodané a zvážené množství fakturovat poté, co byl vydán vážní lístek kupujícím.

 5. Prodávající vystaví na zvážené a předané zboží fakturu obsahující náležitosti daňového dokladu, přesné označení prodávajícího a kupujícího, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum splatnosti faktury, identifikační čísla smluvních stran. Faktura musí být vlastnoručně podepsána oprávněným pracovníkem prodávajícího.

 6. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení kupujícímu, a to bezhotovostně na účet prodávajícího u banky ..................................., č. účtu ...........................

 7. V případě, že faktura bude vystavena před vznikem práva fakturovat, nebo bude obsahovat nesprávné údaje nebo budou ve faktuře některé údaje chybět, je kupující oprávněn fakturu do data její splatnosti vrátit doporučeně či na potvrzení prodávajícímu.

 8. V případě, že kupující vrátí fakturu způsobem a ve lhůtě podle předchozího odstavce, je prodávající povinen vystavit novou fakturu se správnými či doplněnými údaji a s novou lhůtou splatnosti.

 9. Do uplynutí nové lhůty splatnosti v nové vystavené faktuře není kupující v prodlení s placením faktury.

 10. V případě, že prodlení kupujícího s placením faktury bude způsobeno vnějšími okolnostmi, zejména bude způsobeno okolnostmi na straně financující banky kupujícího, není po dobu existence těchto vnějších okolností kupující v prodlení s placením faktury. Kupující musí však existenci těchto skutečností řádným způsobem prodávajícímu doložit.

 11. Po dodání poslední části plnění podle této

Nahrávám...
Nahrávám...