dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor E: Mandátní smlouva s architektem

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Mandátní smlouva s architektem

Stáhnout vzor

Mandátní smlouva s architektem

Smluvní strany:

1. Pan/Paní: ..........................................................................
RČ: ...................................................................
Trvale bytem: ....................................................
Bankovní spojení: .............................................
Č. ú.: ..................................../............................
(dále jen "mandant“)
a
2. Ateliér: ..........................................................................
Sídlo: ................................................................
I Č: ....................................................................
DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH
Společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ..... vložka .....
Bankovní spojení: .............................................
Č. ú.: ...................................../...........................
(dále jen "mandatář“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 566 a násl. zákona č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

mandátní smlouvu

Preambule

Mandant má v úmyslu na svém pozemku nechat postavit rodinný dům. Mandatář je architektonický ateliér, který je odborně způsobilý mandantu poskytnout veškeré architektonické a projektové činnosti a podporu tak, aby stavební cíl mandanta mohl být úspěšně proveden.

Článek 1.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran při zastupování mandanta mandatářem při zajišťování architektonické a projektové činnosti prostřednictvím odborné architektonické kanceláře při realizaci výstavby rodinného domu na pozemcích p.č. ............ v katastrálním území ................... vedených Katastrálním úřadem ....................... , Katastrální pracoviště, na Listu vlastnictví č. .......

1.2. Mandatář na základě této smlouvy přebírá pověření mandanta a mandant pověřuje mandatáře vykonáním architektonických a projektových výkonů souvisejících s realizací stavby rodinného domu mandanta dle čl. 1 této smlouvy. Účelem obstarání těchto výkonů je výstavba rodinného domu mandanta, včetně příjezdové komunikace k domu a všech nutných vedení a inženýrských sítí na pozemku mandanta. Předmětem mandátu je také zajištění vydání všech správních rozhodnutí a jiných podkladů potřebných k řádné výstavbě rodinného domu.

1.3. Mandatář provede činnosti dle této smlouvy osobně. V případě, že mandatář využije k provedení částí činností jiné osoby, je povinen vybrat tyto osoby s řádnou péčí a nese přitom odpovědnost za vhodný výběr pověřených osob.

Článek 2.
Etapy činností mandatáře

2.1. Mandatář je pověřován obstaráním činností v níže uvedených etapách:

 • Etapa 1 Příprava a návrh stavby

 • Etapa 2 Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 • Etapa 3 Zajištění vydání územního rozhodnutí o umístění stavby včetně právní moci

 • Etapa 4 Vypracování dokumentace pro stavební řízení

 • Etapa 5 Zajištění vydání stavebního povolení včetně právní moci

 • Etapa 6 Vypracování dokumentace pro provedení stavby

 • Etapa 7 Obstarání spolupráce při provádění stavby

 • Etapa 8 Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí o umístění stavby včetně právní moci

 • Etapa 9 Obstarání spolupráce po dokončení stavby

Podrobný obsah výkonů obsažených v jednotlivých etapách je obsažen ve výkonovém a honorářovém řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, který je v rámci této smlouvy pro mandatáře a pověřené třetí osoby závazný.

2.2 .Etapy budou ukončeny v těchto termínech:

 • Etapa 1 do ................

 • Etapa 2 do ................

 • Etapa 3 do ................

 • Etapa 4 do ................

 • Etapa 5 do ................

 • Etapa 6 do ................

 • Etapa 7 do ................

 • Etapa 8 do ................

 • Etapa 9 do ................

Termíny etap 7, 8, 9 smluvní strany po dohodě změní, dojde-li ke změně odpovídajících termínů podle smlouvy mandanta s dodavatelem stavby.

Článek 3.
Činnost mandatáře

3.1. Mandatář je povinen upozornit mandanta na nevhodnost pokynů mandanta nebo na rozpory v podkladech, a to ihned, jakmile se o nich dozví, jinak odpovídá v celém rozsahu za škodu způsobenou tímto včasným neoznámením, popř. tím způsobeným přerušením vykonávané činnosti. Pokud mandant trvá na dosažení svých pokynů i přesto, že ho mandatář upozornil na jeho nevhodnost, je mandatář povinen podle těchto pokynů konat, pokud to není v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo příslušnými právními předpisy.

3.2. Mandatář se smí bez předchozího souhlasu odchýlit od pokynů mandanta pouze v případě, že předchozí souhlas nebylo možné obdržet v dostatečném předstihu, a to pokud věc nepřipouští odklad a odchýlení se je v zájmu mandanta. Pokud dojde kvůli této odchylce ke škodě, zodpovědnost za tuto škodu nese mandatář, a to i v případě, že došlo k odchylce od pokynů, na jejichž nevhodnost mandatář mandanta upozornil, u kterých charakter škody nevznikl v zásadě v důsledku nesprávných pokynů nebo v důsledku odchylky od nich.

3.3. Mandatář přebírá smluvní podklady uvedené v přílohách smlouvy při podpisu této smlouvy. Prohlašuje, že tyto podklady a údaje dostačují k tomu, že v jejich rozsahu může být obstaráno provedení smluvené činnosti při dodržení časového plánu.

3.4. Dokumentace je mandantovi předávána vždy v 3 paré listinné formě a 1krát v digitální elektronické podobě pro další zpracování, a to v kancelářských prostorách mandatáře.

3.5. Mandatář je povinen zajistit předání jednotlivé kompletní dokumentace specifikované v článku 2.1. smlouvy mandantovi ve lhůtách podle článku 2.2.

3.6. Před podáním žádosti o územní rozhodnutí či stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí je mandatář vždy povinen předložit mandantovi vypracovanou projektovou dokumentaci včetně veškerých vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k písemnému odsouhlasení mandantem. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

Nahrávám...
Nahrávám...