dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor D: Kupní smlouva na zkoušku

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Kupní smlouva na zkoušku

Stáhnout vzor

1. Prodávající: ........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

Jednající .............................................................. (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen prodávající)

2. Kupující: ........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

Jednající .............................................................. (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen kupující)

uzavírají s odkazem na § 471 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
tuto

kupní smlouvu na zkoušku

I.
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává a kupující kupuje ................. (podrobná specifikace věci) (dále jen "zboží") za podmínek níže uvedených.

II.
Kupní cena a platební podmínky

  1. Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně .................. Kč za jeden kus zboží, tj. celkem ................................................ Kč.

  2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího, která bude splatná 15 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Faktura může být vydána až po převzetí zboží kupujícím. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním této částky na účet prodávajícího.

III.
Místo a doba plnění

  1. Prodávající je povinen na svůj náklad dodat zboží kupujícímu do místa ............................ .

  2. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění

    Varianta A článku 5. smlouvy - ve dnech od .......................... do .......................... .

    Varianta B článku 5. smlouvy - do 3 dnů ode dne, kdy oznámení o schválení zboží bylo doručeno prodávajícímu.

IV.
Doklady

Prodávající je povinen současně se zbožím dodat následující doklady: technickou dokumentaci, návod k užívání, záruční list

V.
Podmínka

Varianta A pro případ, že kupující zboží převezme:

  1. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 472 odst. 2 obchodního zákoníku, že koupě zboží je vázána na podmínku, že kupující v době do 90 dnů ode dne převzetí zboží (zkušební doba) toto zboží neodmítne.

  2. Odmítnutí zboží musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději do konce zkušební doby.

Nahrávám...
Nahrávám...