dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor C: Darovací smlouva - nemovitost, věcné břemeno

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Darovací smlouva – nemovitost, věcné břemeno

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Pan: ......................................................................................................
narozena dne: .......................................................................................,
trvale bytem: ........................................................................................,
RČ: .......................................................................................................

(dále jen "dárkyně“)

a

Pan: ......................................................................................................
narozen dne: .........................................................................................,
trvale bytem: ........................................................................................,
RČ: .......................................................................................................

(dále jen "obdarovaný“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

darovací smlouvu

I.
Prohlášení dárkyně

Dárkyně je na základě rozhodnutí Státního notářství v ............................................ ze dne ............................, č.j. ................ výlučným vlastníkem pozemku parc. č. .............. o výměře .............. m2 a domu č. p. .............. vystavěného na pozemku parc. č. .............., vše zapsáno u Katastrálního úřadu v ........................................ na LV č. .............. pro katastrální území a obec ...................................... (dále jen "nemovitosti“).

Dárkyně prohlašuje, že na nemovitostech podle čl. I neváznou žádná práva třetích osob.

II.
Darování

Dárkyně touto smlouvou daruje nemovitosti podle čl. I obdarovanému, který je přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III.
Věcné břemeno

Ve prospěch dárkyně se zřizuje věcné břemeno užívání domu č. p. .............. vystavěného na pozemku parc. č. .............. v katastrálním území a obci ......................................

Dárkyně je na jeho základě oprávněná užívat dům č. p. .............. bezplatně. Veškeré náklady na zachování a opravy domu ponese vlastník

Nahrávám...
Nahrávám...