dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Zasílatelská smlouva

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Zasílatelská smlouva

Stáhnout vzor

Zasílatelská smlouva

(uzavřená podle § 601 až § 609 obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Příkazce:............................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: .................................................................. (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen příkazce)

2. Zasílatel:............................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: .................................................................. (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen zasílatel)

II.
Předmět smlouvy

 1. Zasílatel se podle této smlouvy zavazuje pro příkazce svým jménem a na účet příkazce obstarat přepravu zboží uvedeného v příloze č. 1 tvořící součást smlouvy z .... (určit místo, z něhož je přeprava uskutečněna) do... (určit místo, kam přeprava směřujemísto určení).

 2. Příkazce se zavazuje zasílateli uhradit úplatu ve výši dohodnuté v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

 3. Příkazce i zasílatel prokazují svá podnikatelská oprávnění ověřenými kopiemi živnostenských oprávnění tvořícími přílohu č. 2 a součást této smlouvy.

III.
Úplata zasílateli

 1. Smluvní strany dohodly, že úplata zasílateli činí Kč ............ (slovy: ..................................).

 2. Ke sjednané úplatě připočítává zasílatel daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

 3. Za zdanitelné plnění je pokládáno uskutečnění přepravy do dohodnutého místa určení.

 4. Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli zálohu ve výši Kč ........ (slovy: .................). Záloha je splatná do patnácti dnů od podpisu této smlouvy. Podkladem pro placení zálohy je tato smlouva.

 5. Zbylou úplatu zasílateli je příkazce povinen zaplatit zasílateli na základě vystavené faktury.

 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a ObchZ. Ve faktuře bude uvedena částka úplaty s odečtením poskytnuté zálohy a s připočtením daně z přidané hodnoty. Splatnost faktury je patnáct dnů od jejího doručení příkazci.

 7. Pokud faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit do data splatnosti. V takovém případě je zasílatel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do doby nové lhůty splatnosti není příkazce v prodlení s placením faktury.

 8. Výše úplaty kryje veškeré náklady vzniklé zasílateli v souvislosti s obstaráním přepravy podle této smlouvy.

IV.
Doba, na niž je tato smlouva uzavřena

Tato smlouva se uzavírá na dobu čtyř měsíců počínaje podpisem smlouvy.

V.
Práva a závazky smluvních stran

 1. Zasílatel je povinen při obstarání přepravy ve prospěch příkazce jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů příkazce.

 2. Od pokynů příkazce se může zasílatel odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže si vyžádat jeho včasný souhlas.

 3. Zasílatel je povinen chránit jemu známé zájmy příkazce související s obstaráním přepravy podle této smlouvy a oznámit mu písemně všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu příkazů příkazce.

 4. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen si vyžádat od příkazce

Nahrávám...
Nahrávám...