dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o provozu dopravního prostředku

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o provozu dopravního prostředku

Stáhnout vzor

Smlouva o provozu dopravního prostředku

(uzavřená podle § 638 až § 641 obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Poskytovatel provozu dopravního prostředku (provozce):..........................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: ................................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen provozce)

2. Objednatel provozu dopravního prostředku:................................................................. (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: ................................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen objednatel)

II.
Předmět smlouvy

 1. Provozce se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli dopravní prostředek ......... (uvést přesně, o jaký dopravní prostředek se jedná) a přepravit tímto dopravním prostředkem pro objednatele náklad ........ (specifikovat druh nákladu) a vykonat s tímto dopravním prostředkem cestu z (výchozí místo.........................) do .............................. (uvést specifikacimísto určení).

 2. Objednatel se zavazuje za poskytnutí dopravního prostředku a přepravu nákladu poskytnout provozovateli úplatu ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

III.
Úplata, její výše a splatnost

 1. Provozce a objednatel se dohodli, že provozce má za plnění poskytnuté objednateli podle této smlouvy právo na odměnu ve výši Kč .............. (slovy: ...............................................).

 2. Objednatel je povinen vyplatit do patnácti dnů od podpisu této smlouvy provozci zálohu ve výši Kč .................. (slovy: ......................................................). Podkladem pro vznik práva na zaplacení zálohy je tato smlouva.

 3. Pokud nebude záloha ve výši a v termínu uvedených v předchozím odstavci provozci objednatelem uhrazena, tato smlouva se od samého počátku ruší.

 4. Provozce má právo na doplacení zbytku odměny s odečtením zálohy do patnácti dnů od splnění svých závazků podle této smlouvy, tj. od uskutečnění cesty s dohodnutým nákladem.

 5. Podkladem pro doplacení zbytku odměny je faktura vystavená provozcem obsahující náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a ObchZ. Faktura bude dále obsahovat dohodnutou odměnu s odečtením poskytnuté zálohy a bude k ní připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

 6. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, může být objednatelem vrácena provozci do data splatnosti. V takovém případě provozce vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti a do uplynutí nové lhůty splatnosti nebude objednatel v prodlení s placením faktury.

 7. Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručení provozci.

IV.
Doba, na kterou je tato smlouva uzavřena

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, to je na tři měsíce, do níž má být přeprava pro objednatele provozcem uskutečněna.

 2. Provozce není v prodlení s termínem uskutečnění přepravy pro objednatele, pokud příčinou budou okolnosti prokazatelně existující na straně objednatele nebo vyšší moc.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozce je povinen přistavit smluvený dopravní prostředek k přepravě nejpozději do .....

 2. Provozce zabezpečí, aby použitý dopravní prostředek byl plně způsobilý k provedení přepravy, to je jak po stránce technické, tak i po stránce kapacitní, aby dopravní prostředek mohl plně zabezpečit přepravu dohodnutého nákladu do místa určení.

 3. Provozce zabezpečí, aby dopravní prostředek obsluhovala školená posádka splňující veškeré požadavky právních předpisů pro provoz určeného dopravního prostředku.

 4. Provozce zabezpečí, aby dopravní prostředek byl vybaven pohonnými hmotami tak, aby mohla být zabezpečena plynulá

Nahrávám...
Nahrávám...