dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o postoupení pohledávky

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o postoupení pohledávky

Stáhnout vzor

Smlouva o postoupení pohledávky

uzavřená podle § 524 odst. 1
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Společnost: Vinohradská realitní, a.s.
se sídlem Slezská 1658, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
IČ 12568563
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 165
bankovní spojení 589637894/0300
jejímž jménem jedná Ing. Karel Smutný, předseda představenstva
a pan Jaroslav Dostál, místopředseda představenstva
(dále jen "postupitel“)
a
Společnost: FSS – finanční a správní servis, s.r.o.
se sídlem Pod Stromovkou 16, Praha 6, 166 00 (sídlo dle obchodního rejstříku)
IČ 54785875
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 78921
bankovní spojení 345346347/0800
jejímž jménem jedná pan Pavel Koločuk, jednatel
(dále jen "postupník“)

(postupitel a postupník dále společně i jako "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 524 a následujících občanského zákoníku tuto

Smlouvu o postoupení pohledávky

(dále jen "Smlouva“) následujícího znění:

I.
Úvodní ustanovení

  1. Postupitel uzavřel dne 16. 4. 2004 smlouvu o prodeji nebytové jednotky s dlužníkem – panem Kryštofem Vávrou, podnikatelem – fyzickou osobou nezapsanou do obchodního rejstříku se sídlem Královská 16, 120 00 Praha 2, IČ 46891236 (dále jen "dlužník“). Na základě uvedené smlouvy o prodeji nebytové jednotky byl dlužník povinen uhradit postupiteli nejpozději dne 30. 5. 2004 kupní cenu ve výši 1,600.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíc korun českých). V případě prodlení se splněním uvedeného závazku vznikl postupiteli nárok na úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Smlouva o prodeji nebytové jednotky je k této Smlouvě přiložena jako její Příloha 1 a je její nedílnou součástí.

  2. Dlužník svůj závazek vůči postupiteli do dne uzavření této Smlouvy nesplnil, a to ani částečně.

  3. Postupitel uplatnil svůj nárok za dlužníkem, uvedený v odst. 1 výše, žalobou ze dne 12. 7. 2004, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 56/2004. Do dne uzavření této Smlouvy nebylo o žalobě postupitele pravomocně rozhodnuto.

II.
Předmět Smlouvy

  1. Postupitel ke dni účinnosti této Smlouvy postupuje celou svou pohledávku ve výši 1,600.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíc korun českých), uvedenou v čl. I. odst. 1 výše, spolu s veškerým příslušenstvím k této pohledávce na postupníka.

  2. Postupník pohledávku ve výši 1,600.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíc korun českých), uvedenou v čl. I. odst. 1 výše, spolu s veškerým příslušenstvím k této pohledávce přijímá a zavazuje se zaplatit za ni postupiteli sjednanou cenu.

III.
Cena a platební podmínky

  1. Celková cena, kterou je postupník povinen postupiteli za postoupení pohledávky dle této Smlouvy zaplatit, činí 1,350.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých).

  2. Postupník je povinen uhradit postupiteli cenu dle odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...