dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o nájmu dopravního prostředku

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Stáhnout vzor

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

(uzavřená podle § 610 až § 637 obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Pronajímatel:.....................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ............................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen pronajímatel)

2. Nájemce:.....................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ............................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen nájemce)

II.
Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel se zavazuje na základě této smlouvy přenechat nájemci do užívání za podmínek dohodnutých v této smlouvě dopravní prostředek ................................ (specifikovat druh dopravního prostředku) a nájemce se zavazuje platit za užívání tohoto dopravního prostředku nájemné ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

 2. Pronajímatel předá protokolárně nájemci dopravní prostředek specifikovaný v předchozím odstavci do tří dnů od uzavření této smlouvy.

 3. Spolu s dopravním prostředkem předá pronajímatel nájemci tyto doklady vztahující se k najatému dopravnímu prostředku ..................... (specifikovat druh dokladů).

 4. Najatý dopravní prostředek bude vybaven i tímto příslušenstvím ............................ (specifikovat jednotlivé příslušenství, kterým je dopravní prostředek vybaven).

 5. Pronajímatel prohlašuje, že najatý dopravní prostředek bude ve stavu odpovídajícím jeho stáří a opotřebení a bude plně způsobilý po celou dobu nájmu k účelu, ke kterému bude nájemcem užíván.

 6. V zápise o předání dopravního prostředku bude popsán stav předávaného dopravního prostředku a pokud se vyskytnou na dopravním prostředku v době jeho převzetí nájemcem určité nedostatky, budou písemně specifikovány s tím, že se nemůže jednat o nedostatky či vady bránící či ztěžující řádné užívání nájemcem.

 7. Pokud se při převzetí dopravního prostředku nájemcem vyskytnou na dopravním prostředku vady či nedostatky bránící či podstatným způsobem ztěžující jeho užívání, budou nájemcem písemně vytčeny a v takovém případě se tato smlouva ruší od samého počátku.

 8. Pokud bude smlouva zrušena na základě rozvazující doložky uvedené v předchozím odstavci, je pronajímatel povinen nahradit nájemci prokazatelnou škodu vzniklou v příčinné souvislosti s tím, že smlouva zanikla v důsledku vad a nedostatků bránících či ztěžujících užívání, a tím v důsledku dohodnuté rozvazovací doložky.

III.
Nájemné a jeho placení

 1. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemné činí Kč .............. (slovy: ...........................) měsíčně (čtvrtletně, ročně či jiným určením časového období).

 2. Nájemné je splatné na základě faktury pronajímatelem (je možné dohodnout, že faktura vystavena nebude a v takovém případě slouží jako podklad pro placení nájemného samotná nájemní smlouva).

 3. Splatnost nájemného je ................... (určitý den po obdržení faktury či určitý den po uplynutí období, za něž je nájemné placeno).

 4. V zápise o předání dopravního prostředku bude uveden stav pohonných hmot v době předání. Úplata za tyto pohonné hmoty je součástí nájemného placeného za první období nájmu. Veškeré další náklady na provoz a běžnou údržbu dopravního prostředku si hradí nájemce.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého dopravního prostředku třetí

Nahrávám...
Nahrávám...