dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor A: Dohoda o narovnání

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o narovnání

Stáhnout vzor

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 585 odst. 1
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Společnost: Vinohradská realitní, a.s.
se sídlem Slezská 1658, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
IČ 12568563
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 165
bankovní spojení 589637894/0300
jejímž jménem jedná Ing. Karel Smutný, předseda představenstva
a pan Jaroslav Dostál, místopředseda představenstva
(dále jen "věřitel“)
a
Společnost: První českomoravská stavební, s.r.o.
se sídlem Na Strži 16, Praha 9 – Letňany, 190 00 (sídlo dle obchodního rejstříku)
IČ 54789632
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 6157
bankovní spojení 58912345/0800
jejímž jménem jedná pan Zdeněk Vávra, jednatel
(dále jen "dlužník“)

(věřitel a dlužník dále společně i jako "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o narovnání ve smyslu § 585 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Dohoda“):

I.
Úvodní ustanovení

  1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2001 Smlouvu o dílo č. 165/2001. Dílo bylo předáno věřiteli, o čemž byl sepsán předávací protokol ze dne 17. 9. 2002. Mezi smluvními stranami je sporná případná existence, výše, splatnost a vymahatelnost pohledávky věřitele za dlužníkem z titulu prodlení s dokončením díla a s tím souvisejícího nároku věřitele na smluvní pokutu ve smyslu č. VII. Smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2001 (dále jen "sporná pohledávka“).

  2. Smluvní strany mají v úmyslu touto Dohodou nahradit veškerá jejich případná dosavadní práva a povinnosti vztahující se ke sporné pohledávce právy a povinnostmi vyplývajícími z této Dohody.

II.
Práva, povinnosti a prohlášení smluvních stran

  1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že dnem účinnosti této Dohody se veškerá jejich práva a povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...