dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o nájmu a koupi najaté věci (leasingová smlouva)

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.19.1
Smlouva o nájmu a koupi najaté věci (leasingová smlouva)

Smlouva o nájmu a koupi najaté věci (leasingová smlouva)

 

 

 

ABC, s.r.o.

se sídlem ..................................

IČ: ..........................................

(dále jen "pronajímatel") na straně jedné

 

a

 

DEF, a.s.

se sídlem ..................................

IČ: ..........................................

 

(dále jen "nájemce") na straně druhé , uzavřely v souladu s čl. § 489 a násl. obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku následující

 

 

Článek 1

Smluvní strany

 

1. Touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat do užívání nájemci předmět pronájmu uvedený v článku 2. této smlouvy počínaje dnem podpisu přejímacího protokolu o převzetí předmětu pronájmu nájemcem, po smluvenou dobu, za dohodnoutou cenu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

 

2. Strany zamýšlejí touto smlouvou upravit případ tzv. finančního leasingu vesmyslu zákonné úpravy platné v České republice.

 

3. Strany se dále v návaznosti na výše uvedené dohodly, že veškeré okolnosti dodání předmětu leasingu, včetně dopravních dispozic, způsobu uplatňování záruk a případných technických reklamací budou řešeny kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem předmětu pronájmu a pronajímatelem. Uvedená kupní smlouva je podkladem pro tuto leasingovou smlouvu a tvoří zároveň nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

 

 

Článek 2

Předmět nájmu

 

Označení a popis : 20 ks zařízení zn. .................. (specifikace)

 

Pořizovací cena činí Kč ................... (slovy: ..................... korunčeských).

 

Výrobní značka a rok výroby:

 

Technický stav předmětu pronájmu při přejímce nájemcem: nový

 

Zvláštní vybavení:

 

Datum podpisu předávacího protokolu, kterým je v tomto případě kopie dodacího listu přepravce :

Tento dodací list je zároveň přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

Podpis dodacího listu nájemcem je zároveň podmínkou pro stanovení data splatnosti leasingových splátek.

 

Adresy umístění předmětů pronájmu jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

 

Doba leasingu : 60 měsíců

 

 

Článek 3

Cena leasingu a platební podmínky

 

1. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné za předmět leasingu specifikovaný v čl.II této smlouvy podle Rozpisu splátek, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Splátky budou hrazeny na bankovní účet pronajímatele č. .......................... bankovním převodem.

 

2. Po uzavření leasingové smlouvy se nájemce zavazuje hradit v termínu a výši dle Rozpisu splátek následující částky :

a) Splátku nájemného hrazenou předem (akontaci) ve výši jedné měsíční splátky do 10 dní po podpisu kontraktu.

b) Pravidelné měsíční splátky ve výši 2,54% pořizovací ceny předmětu leasingu. Úroková sazba je stanovena jako fixní.

 

3. Splátková povinnost nájemného a úrokové sazby pronajímatele s uvedením ermínů splatnosti je uvedena souhrnně v Rozpisu splátek. Splátky nájemného odvozené z pořizovací ceny předmětu leasingu jsou navýšeny o 1% tak, aby kryly náklady stanovené daně z příjmu, kterou je formou srážky povinen za pronajímatele odvést nájemce.

Všechny splátky jsou v uvedeném Rozpisu splátek rozloženy na nájemné a úrok pronajímatele, aby tak bylo možno odlišit pro účely daňové nájemné a cenu za finanční službu.

 

4. Pravidelné měsíční splátky jsou splatné u pronajímatele první pracovní den každého měsíce.

Pro časové určení, kdy je konkrétní úhrada pokládána za provedenou, je rozhodný okamžik, kdy je dotčená částka připsána na účet pronajímatele.

 

5. Nájemce je povinen k úhradě částek pojistného ve shodě s čl.V. Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu (dále jen "Podmínky"), které jsou přílohou č.4 této smlouvy.

 

6. Další povinnosti nájemce mohou vyplynout z porušení podmínek této smlouvy nebo výše uvedených Podmínek ve shodě s výslovnými ustanoveními této smlouvy či Podmínek.

 

 

Článek 5

Dohodnuté sankce

 

1. Jestliže nájemce nepřevezme předmět leasingu bezdůvodně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy podle této smlouvy mělo dojít k převzetí věcí, smlouva pozbývá platnosti a pronajímatel má právo si ponechat celou částku akontace k úhradě veškerých nákladů pronajímatele v souvislosti s neuskutečněním leasingové operace.

 

2. Jestliže nájemce nedodrží termín nebo výši splátky podle ustanovení Rozpisu splátek je povinen uhradit pronajímateli úrok z dlužné částky ode dne její splatnosti do dne jejího připsání na účet pronajímatele ve výši 20 % p.a.

 

3. Jestliže je nájemce v prodlení s platbou dvou po sobě jdoucích nebo tří leasingových splátek během platnosti této smlouvy nebo s platbou jiného peněžitého dluhu více než jeden měsíc nebo jestliže neplní povinnosti stanovené v této smlouvě, má

Nahrávám...
Nahrávám...