dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o dílo

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.3.1.1
Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

 

 

 

Článek 1

Smluvní strany

 

Objednatel : Indorexis, a.s., Prostřední 122, Praha 4, IČ: 589642

 

Zastoupený : Ing. Janem Vápeníkem, předsedou představenstva

(dále jen objednatel)

 

Zhotovitel : PATEX, spol. s r.o., Na Lávce 5, Praha 9, IČ : 258369

 

Zastoupený : Ing. Jiřím Hradírou, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

 

 

Článek 2

Předmět plnění

 

Předmětem smlouvy je zhotovení díla spočívajícím ve zhotovení stavby skladu náhradních dílů na parcele č. 328 v k.ú. Řeporyje.

 

Podkladem pro uzavření smlouvy je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla schválena rozhodnutím č. 123/V/Ste Obvodního úřadu v Praze 9, odboru stavebního dne 16.9.1998. Tuto dokumentaci objednatel před uzavřením této smlouvy zhotoviteli předal.

 

Kromě vlastního provedení stavby zpracuje zhotovitel podle této smlouvy i dokumentaci skutečného stavu díla potřebnou ke kolaudačnímu řízení.

 

 

Článek 3

Čas plnění

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo počínaje uzavřením této smlouvy do 31.12.1999.

 

 

Článek 4

Cena díla

 

Smluvní cena díla činí 4 mil. Kč (slovy čtyřimiliónykorunčeských).

 

Tato smluvní cena je nepřekročitelná.

 

Cenu dohodnutou podle článku 4. odst. 1 této smlouvy lze překročit pouze na základě písemně odsouhlaseného dodatku této smlouvy podloženého případnými změnami projektové dokumentace nebo alespoň zápisem ve stavebním deníku.

 

 


Článek 5

Základní smluvní vztahy na stavbě

 

Objednatel prohlašuje, že stavební povolení citované v článku II. je v právní moci a jeho ověřenou kopii přikládá jako přílohu této smlouvy.

 

Objednatel do 3 dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli staveniště k provádění stavby. Toto staveniště je prosto všech práv třetích osoba a překážek znemožňujících provádění stavby. Staveniště bude předáno protokolárně a bude směrově a výškově vytýčeno objednatelem na jeho náklady.

 

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nacházejí pouze jen ta vedení a zařízení (včetně podzemních), která jsou zakreslena v předané projektové dokumentaci.

 

Součástí plnění zhotovitele je i zřízení cest pro příjezd a příchod ke staveništi a zřízení přívodů energií potřebných k provádění prací.

 

Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Veškeré náklady s tím spojené jsou obsaženy ve smluvní ceně a hradí je zhotovitel ze svého.

 

Celé zařízení staveniště si vybuduje na svůj náklad zhotovitel. Cena zařízení staveniště je obsažena v dohodnuté ceně díla.

 

Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovat čistotu a pořádek a odstranit na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel je povinen staveniště střežit a řádně jej zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

 

Do deseti dnů po předání a převzetí díla zhotovitel staveniště vyklidí a ve vyklizeném stavu jej protokolárně předá zpět objednateli.

 

Po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce může zhotovitel ponechat na staveništi pouze stroje a zařízení, popřípadě materiál, potřebný k odstranění vad vytčených objednatelem. Po odstranění těchto vad je zhotovitel povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoli překážek.

 

Zhotovitel má právo před každým prováděním jednotlivých částí díla, které podle smlouvy a projektové dokumentace mají

Nahrávám...
Nahrávám...