dnes je 15.7.2024

Input:

Smlouva o dílo, jejímž předmětem je údržba a servis

1.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3.3.7.2
Smlouva o dílo, jejímž předmětem je údržba a servis

Smlouva o dílo, jejímž předmětem je údržba a servis

 

SMLOUVA O DÍLO

 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi:

Domovník a.s., IČ: 99999999, DIČ: 99999999

se sídlem Praha 4-Braník, Jeremenkova 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B vl. č. 9999,

zastoupená předsedou představenstva Josefem Pučmidrátem

dále jen objednatel,

 

a

 

Martin Drát - MSK, IČ: 44444444, DIČ: CZ44444444

s místem podnikání 118 00 Praha 1, Úvoz 1

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Praha 1 pod č.j.: ŽIO 45678/1995-Ku

dále jen zhotovitel.

 

I.

Předmět smlouvy a místo plnění

 

1. Objednatel je vlastníkem nemovitostí, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást (dále jen nemovitosti).

2. Zhotovitel je podnikatelem v oblasti elektroinstalačních prací (slabo i silnoproud).

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele práce spočívající v opravách a pravidelném servisu (údržbě) veškerých elektroinstalací v jeho nemovitostech (dále též jen dílo).

4. Servis a oprava zahrnují všechny činnosti potřebné k zajištění technických parametrů daných zařízení dle příslušných technických norem po zjištění nepřípustných odchylek.

5. Přesné vymezení prací prováděných zhotovitelem je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást.

 

II.

Čas plnění

 

Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy dle čl. I. této smlouvy vždy na základě zvláštní objednávky objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od objednání. Uvedená lhůta se prodlužuje, pokud nebude zhotoviteli k dispozici příslušný materiál k provedení opravy či servisu a bude jím objednán u příslušného dodavatele.

 

III.

Cena díla

 

1. Účastníci této smlouvy se dohodly na ceně za řádně provedený předmět této smlouvy ve výši 350,-- Kč, slovy třistapadesátkorunčeských, za každou i započatou hodinu práce zhotovitele.

2. Cena za provedený předmět této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, který bude splatný do 14 dní od doručení. V případě pochybností se má za to, že faktura je doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. K ceně za předmět této smlouvy bude připočítána DPH v zákonné výši, platné v době vystavení daňového dokladu.

3. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku nezahrnuje materiál a pomůcky, které jsou potřebné k řádnému splnění této smlouvy. Spotřebovaný materiál a pomůcky budou objednateli vyúčtovány vždy současně s vyúčtováním provedených prací dle odst. 2 tohoto článku.

4. Za dopravu do místa opravy či servisu náleží zhotoviteli náhrada ve výši 5,-- Kč, slovy pětkorunčeských, za každý ujetý 1 km, která bude objednateli vyúčtována vždy současně s vyúčtováním provedených prací dle odst. 2 tohoto článku.

 

IV.

Smluvní pokuta

 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu této smlouvy dle ustanovení článku II. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat slevu z dohodnuté ceny za předmět této smlouvy ve výši 0,05% za každý den prodlení.

 

V.

Práva a povinnosti objednatele

 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro řádné splnění díla potřebnou součinnost, zejména přístup do nemovitosti a technické podklady pro znázornění vedení sítí.

2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj úplatu ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

 

VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a vycházet z nejnovějších poznatků vědy a techniky, tak aby dosáhl hmotně zachyceného výsledku činnosti stanoveného touto smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat

Nahrávám...
Nahrávám...