dnes je 19.7.2024

Input:

Finanční leasing a uplatňování paušálních výdajů

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.4
Finanční leasing a uplatňování paušálních výdajů

Ing. Ivan Macháček

Poplatník uplatňuje paušální výdaje

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení finančního leasingu a k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu, nesplní podmínku pro daňovou uznatelnost úplaty stanovenou v § 24 odst. 4 ZDP. Fyzická osoba totiž nemůže po ukončení finančního leasingu zahrnout nabytý hmotný majetek do svého obchodního majetku, protože při uplatňování výdajů procentem z příjmů obchodní majetek fyzická osoba nemá.

V tomto případě je poplatník povinen zvýšit základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu po ukončení finančního leasingu a nedošlo (ani nemohlo dojít) k jeho zařazení do obchodního majetku kupujícího, o úplaty uplatněné jako daňový výdaj ve zdaňovacích obdobích, ve kterých poplatník uplatňoval výdaje podle § 24 ZDP ve skutečně prokázané výši. Základ daně se nezvyšuje o veškeré uhrazené úplaty finančního leasingu, ale pouze o úplatu, která byla uplatněna jako daňový výdaj v době, kdy poplatník vedl daňovou evidenci (ve zdaňovacích obdobích, kdy poplatník uplatňoval paušální výdaje, byla součástí těchto paušálních výdajů i úplata za finanční leasing).

Poplatník vede účetnictví a uplatňuje paušální výdaje

Jiná situace bude u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede účetnictví a který uplatní při výpočtu základu daně z příjmů paušální výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů. Tento podnikatel povede i nadále účetnictví a v tomto případě je po skončení leasingové smlouvy a převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu splněna podmínka § 24 odst. 4 ZDP, protože fyzická osoba zaúčtuje předmět finančního leasingu po ukončení finančního leasingu ve svém účetnictví.

Poplatník přejde z paušálních výdajů na skutečné výdaje

Pokud poplatník s příjmy podle § 7 ZDP v průběhu trvání leasingové smlouvy uplatňuje paušální výdaje, ale ve zdaňovacím období, kdy u něho končí finanční leasing a dochází k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu na uživatele předmětu finančního leasingu, přechází zpět na uplatnění prokazatelných výdajů a vedení daňové evidence, pak je u poplatníka splněna podmínka uvedená v § 24 odst. 4 ZDP. Fyzická osoba zahrne po ukončení leasingové smlouvy odkoupený

Nahrávám...
Nahrávám...