dnes je 15.7.2024

Input:

č. 914/2006 Sb. NSS, Cenová kontrola: rozsah kontroly u prodávajícího

č. 914/2006 Sb. NSS
Cenová kontrola: rozsah kontroly u prodávajícího
k § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
k § 32 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Je pojmově vyloučeno provádět cenovou kontrolu u prodávajícího v řízení o uložení pokuty kupujícímu pro porušení minimální ceny kupujícím podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Nevyhoví-li cenový kontrolní orgán návrhu účastníka řízení - kupujícího na rozšíření u něho prováděné kontroly na jeho dodavatele - prodávajícího, neporušuje tím povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci podle § 32 odst. 1 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2004, čj. 7 A 121/2002-53)
Věc: Společnost s ručením omezeným Č. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů.

Finanční ředitelství v Praze rozhodnutím ze dne 14. 5. 2002 uložilo žalobci pokutu za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona o cenách ve výši 1 876 123,50 Kč. Kontrolou faktur a jejich srovnáním s vykázanými laboratorními výsledky se zjistilo, že žalobce neoprávněně uplatňoval nižší než minimální ceny z důvodů: a) nižšího obsahu tukuprosté sušiny, ačkoliv výměr neobsahuje žádné ustanovení o minimálním obsahu tukuprosté sušiny, které by takový postup povolovalo; b) aktuálního překročení počtu somatických buněk, ačkoliv výměr neobsahuje žádné ustanovení o aktuálních denních hodnotách počtu somatických buněk, které by takový postup povolovalo, c) nižší tučnosti nedoložené protokolem jakosti.
Ministerstvo financí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 9. 8. 2002 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo. Odvolací námitku, že nebyla provedena kontrola u dodavatelů žalobce, považoval žalovaný za nedůvodnou, neboť kontrolní zjištění se opírá o smlouvy a další doklady žalobce, u nichž není důvod k žádným pochybnostem o věrohodnosti.
Žalobce v žalobě krom jiného namítal, že žalovaný v rozporu s § 32 odst. 1 správního řádu
Nahrávám...
Nahrávám...