dnes je 15.7.2024

Input:

č. 899/2006 Sb. NSS, Ochranné známky: zaměnitelnost

č. 899/2006 Sb. NSS
Ochranné známky: zaměnitelnost
k § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (zkrácený název)
Při posuzování zaměnitelnosti označení není rozhodující rozdíl v dílčím obsahu poskytovaných služeb, nýbrž naopak podobnost či shoda v dílčí části obsahu služeb. Dochází-li k průniku obsahu služeb, jejichž podobnost je posuzována - tj. služby se překrývají totožnou náplní, míří ke stejnému okruhu spotřebitelů a jsou nabízeny a poskytovány na trhu i současně vedle sebe - mohl by být totiž spotřebitel podobností označení uveden v omyl stran jejich původce.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2006, čj. 10 Ca 74/2005-88)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 768/2001 a č. 928/2002 a č. 873/2006 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným F. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti P. jako osoby zúčastněné na řízení, o námitky proti zápisu ochranné známky.

Dne 22. 11. 2002 podal žalobce k Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku kombinované ochranné známky „FUNplanet“ (dále též „přihlašované označení“, „přihlašovaná známka“) pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: 41 - provoz zařízení sloužících zábavě a 43 - hostinská činnost.
Proti zápisu přihlašovaného označení podala dne 12. 5. 2003 námitky společnost P. (dále jen „namítatel“). Přihlašované označení je podle ní zaměnitelné s kombinovanou ochrannou známkou č. 205 668 ve znění „PLANET HOLLYWOOD“ (dále též „namítané označení“, „namítaná známka“) s dřívějším právem přednosti (od 12. 6. 1996), která je zapsána pro podobné služby (ve třídách 25 a 42, přičemž ve třídě č. 42 se jedná o služby restaurací a barů a služby podávání jídel přes ulici, a ty jsou podle poslední verze Niceské smlouvy klasifikovány ve třídě 43).
Úřad námitky zamítl rozhodnutím ze dne 25. 11. 2003 s tím, že označení nejsou zaměnitelná; k rozkladu namítatele však předseda Úřadu toto rozhodnutí změnil a svým vlastním rozhodnutím ze dne 18. 1. 2005 zamítl přihlášku kombinované ochranné známky sp. zn. O-185909 ve znění „FUNplanet“. Cílem řízení bylo podle předsedy Úřadu zjistit, zda je přihlášené a zveřejněné označení zaměnitelné s namítanou ochrannou známkou a zda je přihlášeno pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. V rozhodnutí se odkazuje zejména na § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), podle nějž Úřad nezapíše do rejstříku ochranných známek přihlašované označení na základě námitek proti zápisu podaných vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Obecně se konstatuje, že označení je pokládáno za zaměnitelné, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ
Nahrávám...
Nahrávám...