dnes je 20.6.2024

Input:

č. 864/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: hodnocení skutkového stavu

č. 864/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: hodnocení skutkového stavu
K podmínkám správního vyhoštění
k § 118 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. (nyní též ve znění zákonů č. 217/2002 Sb. a č. 222/2003 Sb.)
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Skutkový stav, který je založen na dedukcích a úvahách správního orgánu o účelovosti tvrzení účastníka řízení, aniž jsou řádně zhodnoceny veškeré důkazy účastníkem nabízené, nelze považovat za prokázaný.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 5 Azs 125/2004-54)
Věc: Van N. (Vietnamská socialistická republika) proti Policii České republiky - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím Policie České republiky - Správy Jihomoravského kraje, odboru cizinecké a pohraniční policie, ze dne 3. 12. 2001 bylo žalobci uloženo správní vyhoštění.
Rozhodnutím Policie ČR - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 28. 3. 2002 o odvolání bylo původní rozhodnutí změněno podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů, tak, že doba vyhoštění byla zkrácena ze tří na dva roky.
Žalobce podal proti posléze uvedenému rozhodnutí žalobu; tu zamítl Městský soud v Praze 31. 10. 2003.
Žalobce (stěžovatel) se včas podanou kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze. Namítl nesprávné posouzení právních otázek soudem v předcházejícím řízení; uplatnil stížní důvod dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl, rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Stěžovatel shodně jako v podané žalobě uvedl, že správní orgán sdělené skutečnosti nesprávně zaprotokoloval; řízení tak od počátku trpělo vadami ohledně spolehlivě zjištěného skutkového stavu. Stěžovatel neovládá český jazyk natolik, aby se mohl přesně vyjádřit, ale ve svých vyjádřeních mluvil pravdu; v rozporu s jeho vyjádřením bylo zaprotokolováno, že nemá vůbec žádné peníze, tedy prostředky k pobytu, jakož i skutečnost, že zprostředkovateli zaplatil 3000 Kč za obstarání složenky. Bylo tím však myšleno, že nemá peníze na bankovním účtu; stěžovatel jinak měl a má finanční prostředky v hotovosti jednak ze soukromého podnikání a jednak z domova.Tuto skutečnost uvedl, nebyla však zaprotokolována. Co se týče údajné odměny zprostředkovateli, který mu dle žalovaného údajně obstaral za 3000 Kč doklad o finanční hotovosti na účtu, je závěr, který žalovaný vzal za prokázaný, nesprávný. Stěžovatel - jelikož byl pracovně vytížen a nemohl se dostavit do banky, aby potřebnou hotovost uložil na účet - požádal známého pana D., aby jeho jménem složil 120 000 Kč v bance. Za tím účelem mu podepsal prázdné pokladní doklady a částku 3000 Kč mu dal na benzín a náklady spojené s vyřízením záležitosti, v žádném případě se nejednalo o žádnou odměnu za obstarání potvrzení. Pan D. mu přinesl složenku vypsanou na 120 000 Kč. Na tomto dokladu žalobce neprováděl žádné úpravy; neměl důvod nevěřit panu D., který
Nahrávám...
Nahrávám...