dnes je 15.7.2024

Input:

č. 840/2006 Sb. NSS, Daň z příjmů: poplatníci daně; zajištění daně

č. 840/2006 Sb. NSS
Daň z příjmů: poplatníci daně; zajištění daně
Daňové řízení: povinnost mlčenlivosti správce daně
k § 2 odst. 3, § 24 odst. 1 a § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1999
k § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
I. Osoby ukrajinské státní příslušnosti podnikající v roce 1999 v České republice nemohly být posuzovány jako poplatníci podle § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na základě mezinárodní smlouvy, neboť ta se tehdy na podnikatelskou činnost nevztahovala.
II. Pokud dodatečný platební výměr ukládá plátci odvést zajištěnou daň podle § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v jiné výši, než jak byla zjištěna při daňové kontrole, a to na základě dalších zjištění, je právem daňového subjektu být s nimi seznámen. To nemůže správce daně odmítnout s poukazem na povinnost mlčenlivosti, neboť tu nelze porušit sdělením, za které subjekty je plátce povinen zajištění provést.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2006, čj. 2 Afs 57/2005-48)
Prejudikatura: ad I. srov. Daňová judikatura 7-8/01, č. 86/01.
Věc: a) Veřejná obchodní společnost S., b) Ludmila M. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o zajištění daně, o kasační stížnosti žalobkyň.

Finanční úřad v Pardubicích platebním výměrem ze dne 25. 3. 2003 předepsal Ludmile M. úhradu na zajištění daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999 v částce 9014 Kč. Platebním výměrem ze dne 28. 3. 2003 týž finanční úřad předepsal veřejné obchodní společnosti S. úhradu na zajištění daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999 v částce 152 933 Kč.
Žalovaný dne 29. 1. 2004 na základě odvolání, které podala Ludmila M., shora uvedené rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích v její věci změnil, a to z částky 9014 Kč na částku 16 340 Kč. Rozhodnutím z téhož dne pak žalovaný zamítl odvolání společnosti S.
Proti těmto rozhodnutím brojily žalobkyně žalobami, které Krajský soud v Hradci Králové zamítl. V rozsudku vyšel z názoru, že podle § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), občané Ukrajiny pobývající na území České republiky při výkonu své podnikatelské činnosti byli poplatníky a s tímto postavením souvisela povinnost plátců k zajištění daně podle § 38e odst. 3 téhož zákona. V daném případě postavení poplatníků vyplynulo z mezinárodní smlouvy (smlouva vztahující se na občany Ukrajiny byla publikována ve Sbírce zákonů vyhláškou ministra zahraničních věcí pod č. 30/1979 Sb.). Platební výměry soud neshledal neurčitými, neboť zákon nevyžaduje, aby byly odůvodněny. K námitce odepření možnosti namítat zaplacení daně poplatníky v důsledku neuvedení změn oproti zprávě o kontrole soud uzavřel, že pokud by žalobkyně měly důkazy o splnění daňové povinnosti, nic jim nebránilo předložit je v odvolacím řízení.
Žalobkyně (stěžovatelky) proti uvedenému rozsudku krajského soudu podaly kasační stížnost, ve které mimo jiné namítaly nezákonnost tohoto rozsudku spočívající v nesprávném posouzení právních otázek. Soud rozhodnutí žalovaného
Nahrávám...
Nahrávám...