dnes je 15.7.2024

Input:

č. 817/2006 Sb. NSS, Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně

č. 817/2006 Sb. NSS
Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně
Daň z příjmů: technické zhodnocení hmotného majetku
k § 25 odst. 1 písm. p) a § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2000
§ 31 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
I. Označí-li daňový subjekt jím vynaložený náklad jako výdaj na opravu hmotného majetku, srozumitelně sdělí důvody tohoto zařazení a předloží na podporu svých tvrzení důkazy, pak se v případě pochybností správce daně, zda se nejedná o technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, důkazní břemeno přenáší dle § 31 odst. 8 písm. c) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, na správce daně.
II. Rekonstrukce a modernizace jakožto formy technického zhodnocení jsou definovány v § 33 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pomocí povahy výsledné změny oproti původnímu stavu hmotného majetku. Není proto možné rozhodnout, že určitý výdaj byl vynaložen na rekonstrukci či modernizaci hmotného majetku, aniž by byl řádně zjištěn původní stav tohoto majetku a následně porovnán s jeho stavem po provedeném zásahu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 13. 12. 2005, čj. 59 Ca 136/2003-58)
Věc: Společnost s ručením omezeným C. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů právnických osob.

Finanční úřad v Turnově dne 30. 7. 2002 dodatečně vyměřil žalobci daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2000 ve výši 183 520 Kč. Na základě zjištění z daňové kontroly mimo jiné žalobci vytknul nesprávné účtování některých dodavatelských faktur vystavených na základě oprav hmotného majetku, které však ve skutečnosti byly technickým zhodnocením tohoto majetku. Jednalo se o výdaje vynaložené na rekonstrukci střešní krytiny a zateplení pěstební haly, čímž došlo ke zlepšení technických parametrů ve smyslu § 33 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), a tedy k technickému zhodnocení. Stejně posoudil finanční úřad i výdaj za stavební práce - zabezpečení kanalizace proti povodni.
Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce odvolání. Nesouhlasil jednak s posouzením části prací souvisejících s dodávkou a montáží tepelné izolace prováděných v souvislosti s výměnou střešní krytiny jako s technickým zhodnocením budovy ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. Provedené práce spočívaly ve výměně materiálů, což nelze posuzovat jako technické zhodnocení. Pro posouzení charakteru prací byl zásadní původní stav střechy a tepelné izolace; finanční úřad své závěry dovozoval ze znění smlouvy o dílo, která tyto skutečnosti nehodnotila. Finanční úřad nesprávně dovozuje, že původní střešní konstrukce nebyla zateplena. Při opravě střechy dvoupodlažní haly došlo k nahrazení původního materiálu polyuretanovou pěnou, která má běžné vlastnosti nových materiálů. Rovněž tyto práce spočívaly výhradně v záměně materiálu a finanční úřad je měl posoudit jako opravu v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-190. Po povodni vyvstala rovněž potřeba opravit poškozené
Nahrávám...
Nahrávám...