dnes je 15.7.2024

Input:

č. 813/2006 Sb. NSS, Kompetenční spory: pojem sporu

č. 813/2006 Sb. NSS
Kompetenční spory: pojem sporu
k § 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v textu též „zákon č. 131/2002 Sb.“)
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
Kompetenční spor (§ 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů) nevznikne, zrušil-li Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti rozhodnutí krajského soudu, který popřel svou pravomoc o věci rozhodovat tím, že žalobu odmítl (§ 46 odst. 2 s. ř. s.). Návrh na rozhodnutí tvrzeného kompetenčního sporu v takové věci proto zvláštní senát odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.
(Podle rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 3. 11. 2005, čj. Konf 29/2005-23)
Věc: Spor o pravomoc mezi Okresním soudem v Olomouci a Krajským úřadem Olomouckého kraje, za účasti akciové společnosti T., ve věci zřízení věcného břemene.

Akciová společnost T. podala u Městského úřadu v Prostějově jako stavebního úřadu návrh na zřízení věcného břemene pro stavbu telekomunikační trasy. Stavební úřad návrh zamítl rozhodnutím ze dne 1. 8. 2002. Bývalý Okresní úřad v Prostějově toto rozhodnutí potvrdil dne 27. 9. 2002.
Stavebník podal proti tomuto rozhodnutí u Krajského soudu v Brně žalobu ve správním soudnictví. Krajský soud v Brně žalobu dne 26. 2. 2003 odmítl s odkazem na ustanovení § 68 písm. b) s. ř. s. Vyšel z toho, že správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, a poučil žalobce, že může ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu podle § 246 občanského soudního řádu k místně příslušnému okresnímu soudu. Současně poučil účastníky o možnosti podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení.
Žalobce poté 24. 4. 2003 podal u Okresního soudu v Olomouci žalobu, jíž se domáhal zrušení označených rozhodnutí Městského úřadu a Okresního úřadu v Prostějově a vrácení věci Krajskému úřadu Olomouckého kraje k dalšímu řízení.
Současně podal proti usnesení Krajského soudu v Brně včas kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8. 12. 2004 usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 2. 2003 zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že odmítnutí žaloby bylo
Nahrávám...
Nahrávám...