dnes je 15.7.2024

Input:

č. 650/2005 Sb. NSS, Daňové řízení: nepřípustnost odvolání

č. 650/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: nepřípustnost odvolání
k § 49 odst. 2 písm. a), § 50 odst. 3, § 53 a § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 a č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního rádu správního
Jestliže je odvolání nepřípustné podle § 49 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je odvolací orgán povinen věc vrátit správci daně k rozhodnutí o takovém odvolání; jestliže tak neučinil, odvoláním napadené rozhodnutí přezkoumal a věcně zamítl odvolání pro nedůvodnost, bylo řízení před žalovaným zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí, a to takové intenzity, že krajský soud k ní měl přihlédnout z úřední povinnosti a napadené rozhodnutí zrušit.
Pokud krajský soud svou povinnost přihlédnout k této vadě pominul, bylo tak i řízení před krajským soudem zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonnost jeho rozhodnutí [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 Afs 37/2004-41)
Věc: Mgr. Romana M., správkyně konkursní podstaty akciové společnosti F. v H., proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatku na dani z příjmů, o kasační stížnosti žalovaného.

Pravomocným usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2000 byl na majetek obchodní společnosti F., a. s. (dále jen „úpadce“), prohlášen konkurs a žalobkyně byla ustanovena správcem konkursní podstaty.
Finanční úřad v Havířově dne 25. 7. 2002 podle § 64 odst. 2 daňového řádu převedl přeplatek na dani z přidané hodnoty (DPH) ve výši 103 495 Kč na úhradu nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen „daň z příjmů“), vykázaného k 28. 5. 2002 ve výši 209 247 Kč. Přeplatek byl převeden částkou 93 775 Kč se dnem úhrady 18. 5. 2002. Rozhodnutí obsahuje poučení o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí reklamaci.
Žalobkyně jménem úpadce podala proti tomuto rozhodnutí odvolání a dále též reklamaci a zároveň požádala o poukázání přeplatku na účet úpadce. Uplatněné opravné prostředky společně odůvodnila tím, že po prohlášení konkursu nelze podle § 14 odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání provádět započtení na majetek patřící do konkursní podstaty; v konkursním řízení má správce daně stejné postavení jako jiný věřitel, a vztahuje se proto na něho stejně jako na ostatní účastníky v plném rozsahu zákon o konkursu a vyrovnání. Postup správce daně o převedení přeplatku byl nezákonný, znevýhodňující jiné věřitele.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 3. 2003 odvolání zamítl. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou, jíž Krajský soud v Ostravě vyhověl svým rozsudkem ze dne 25. 2. 2004, odvolav se přitom na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 532/2001.
Žalovaný jako stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost, v níž jako kasační důvod uplatnil nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [ § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a
Nahrávám...
Nahrávám...