dnes je 29.5.2024

Input:

č. 645/2005 Sb. NSS; Daň z příjmů právnických osob: způsob uplatnění daňové ztráty

č. 645/2005 Sb. NSS
Daň z příjmů právnických osob: způsob uplatnění daňové ztráty
k § 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 85/1994 Sb., č. 255/1994 Sb. a č. 323/1996 Sb. (v textu též „daňový řád“)
k § 38p odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
K uplatnění daňové ztráty vzniklé za předchozí zdaňovací období do protokolu o ústním jednání v průběhu probíhající daňové kontroly namísto jejího uplatnění formou dodatečného daňového přiznání nelze přihlédnout; takové uplatnění daňové ztráty není jen formální vadou, k jejímuž odstranění měl správce daně daňový subjekt vyzvat, ale jedná se o podání neúčinné, neboť formu dodatečného daňového přiznání pro uplatnění daňové ztráty právní předpisy předpokládají a vyžadují (§ 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a § 38p odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2004, čj 4 Afs 1/2003-43)
Věc: Společnost s ručením omezeným M. v D. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o daň z příjmů právnických osob, o kasační stížnosti žalobce.

Finanční úřad v Dačicích vydal dne 22. 1. 2002 dodatečný platební výměr za kalendářní rok 1999, ve kterém žalobci vyměřil daňovou povinnost ve výši 6300 Kč. Téhož dne vydal stejný orgán i dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických osob za kalendářní rok 2000, kterým žalobci dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob ve výši 98 270 Kč a současně dodatečně zrušil daňovou ztrátu z příjmů právnických osob v částce 58 632 Kč. Tato rozhodnutí správní orgán učinil na základě kontroly daně z příjmů právnických osob za rok 1999 a za rok 2000. Z protokolu o ústním jednání ze dne 16. 1. 2002 vyplynulo, že žalobce ústně požádal o uplatnění vykázané ztráty z roku 1998 s tím, že v současné době nevyvíjí žádnou činnost, a není tedy předpoklad, že bude moci ztrátu v dalších letech uplatnit.
Proti oběma uvedeným rozhodnutím podal žalobce odvolání, která Finanční ředitelství v Českých Budějovicích zamítlo dne 14. 10. 2002, a to s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, pokud ji daňový subjekt uplatní v daňovém přiznání, neboť se jedná o položku fakultativní. Správce daně neporušil ustanovení § 16 odst. 8 daňového řádu, neboť daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání nebo hlášení si daň sám vypočítat a uvést též případné výjimky, osvobození, zvýhodnění a odpočty a vyčíslit jejich výši.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 31. 1. 2003 zamítl správní žaloby proti uvedeným rozhodnutím žalovaného. Ve svém zamítavém rozsudku poukázal na to, že žalobce v daňovém přiznání za rok 1999 a 2000 neuplatnil daňovou ztrátu, vykázanou za rok 1998, nýbrž ji uplatnil do protokolu při ústním jednání až dne 16. 1. 2002. Soud je však toho názoru, že takovým způsobem daňovou ztrátu uplatnit nelze, neboť z § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů vyplývá, že vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 téhož zákona a
Nahrávám...
Nahrávám...