dnes je 19.7.2024

Input:

č. 597/2005 Sb. NSS, Správní řízení: přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení

č. 597/2005 Sb. NSS
Správní řízení: přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení
k § 59 odst. 3 a § 65 odst. 2 správního řádu
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Aplikuje-li ministr při zrušení rozhodnutí v řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení ustanovení § 59 odst. 3 správního řádu namísto ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, jedná se o závažnou vadu řízení, jež činí rozhodnutí nepřezkoumatelným; soud napadené rozhodnutí zruší pro nepřezkoumatelnost podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2004, čj. 5 A 108/2001-28)
Věc: Dušan K. v S. proti Ministerstvu zemědělství o uložení pokuty.

Okresní úřad Jihlava dne 5. 12. 1997 žalobci uložil pokutu ve výši 80 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 a § 33 odst. 3 lesního zákona, kterého se žalobce dopustil provedením úmyslné mýtní těžby na svém lesním pozemku bez souhlasu orgánu státní správy lesů. Toto rozhodnutí Ministerstvo zemědělství - územní odbor Třebíč dne 27. 4. 1998 k žalobcovu odvolání zrušilo.
Okresní úřad Jihlava dne 21. 10. 1998 podal žalovanému podnět k přezkoumání rozhodnutí Ministerstva zemědělství - územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 mimo odvolací řízení podle ustanovení § 65 správního řádu. Ministr zemědělství dne 12.2. 1999 v mimoodvolacím řízení rozhodl tak, že rozhodnutí odvolacího orgánu změnil, žalobcovo odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně o uložení pokuty potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 10. 3. 1999 žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, který dne 11. 12. 2000 vydal rozsudek, jímž žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení; Vrchní soud v Praze konstatoval porušení základních zásad správního řízení v mimoodvolacím řízení.
Dne 28.2.2001 pak vydal ministr zemědělství rozhodnutí, kterým na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze přezkoumal rozhodnutí Ministerstva zemědělství -územního odboru Třebíč ze dne 27.4.1998 a podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu uvedené rozhodnutí zrušil a věc postoupil Krajskému úřadu v Jihlavě k dalšímu projednání a rozhodnutí o odvolání.
Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 8. 6. 2001 pak bylo znovu přezkoumáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství -územního odboru Třebíč ze dne 27.4.1998 a podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu bylo rozhodnuto, že rozhodnutí ze dne 28. 2. 2001 se mění tak, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství - územního odboru Třebíč ze dne 27.4.1998 se zrušuje a věc se postupuje Ministerstvu zemědělství k dalšímu projednání a rozhodnutí o odvolání. Ministr zemědělství v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že rozhodnutím ze dne 28. 2. 2001 byla věc postoupena k novému projednání a rozhodnutí Krajskému úřadu v Jihlavě. Krajský úřad v Jihlavě však upozornil na přechodné ustanovení, uvedené v § 94 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovil názor, že se jedná o věc pravomocně neskončenou před 1. 1. 2001, neboť dnem doručení rozsudku Vrchního soudu v Praze (5.12.2000) se věc procesně otevřela a neexistuje pravomocné rozhodnutí o odvolání; proto rozhodnout o odvolání
Nahrávám...
Nahrávám...