dnes je 18.7.2024

Input:

526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 1990
o cenách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
484/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 14 doplňuje odst. 3
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 15 odst. 2 doplňuje písm. c)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 2 mění odst. 3
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 10
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá slova v § 10 odst. 2
183/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
nové znění § 17 odst. 4
403/2009 Sb.
(k 18.11.2009)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17 odst. 7
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17 odst. 7
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 odst. 2 písm. b) a § 13a
353/2014 Sb.
(k 15.1.2015)
mění § 10, § 11, § 14; vkládá nový § 10a
452/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 14 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění část pátou
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 10 odst. 2 a § 10a odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží”) pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.
(2)  Cena je peněžní částka
a)  sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b)  určená podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.
(3)  Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.
(4)  Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)
(5)  Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.
(6)  Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány”) mohou regulovat ceny podle tohoto zákona
a)  je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
b)  vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,
c)  pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu2a) ,
d)  vyžadují-li to předpisy Evropských společenství2b) , nebo
e)  vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.
§ 2
Sjednávání ceny
(1)  Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis5) (dále jen „určené podmínky”). Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň6) a clo.7)
(2)  Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.
(3)  Prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch.
(4)  Výhodnější hospodářské postavení podle odstavce 3 má prodávající nebo kupující, který sjednává ceny na trhu, aniž by při tom byl vystaven podstatné cenové soutěži. Hospodářské postavení prodávajícího nebo kupujícího se posuzuje zejména podle objemu prodaného nebo nakoupeného zboží, podílu na daném trhu, hospodářské a finanční síly, právních nebo jiných překážek vstupu na trh a míry horizontálního i vertikálního propojení s jinými osobami na daném trhu.
(5)  Nepřiměřený majetkový prospěch získá
a)  prodávající, jestliže prodá zboží za cenu
1.  zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk získaný na základě uplatnění vyšší ceny prodeje oproti obvyklé ceně, v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu,
2.  vyšší než
Nahrávám...
Nahrávám...