dnes je 19.7.2024

Input:

č. 489/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

č. 489/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
Osobou zúčastněnou na řízení se může stát pouze osoba, která naplňuje materiální znaky specifikované v § 34 odst. 1 s. ř. s. Teprve výslovným oznámením vůči soudu, že bude v řízení uplatňovat svá práva, se tato osoba stává osobou zúčastněnou na řízení, která má práva uvedená v § 34 odst 3 s. ř. s. Pokud krajský soud vyrozuměl osoby označené žalobcem ve smyslu § 34 s. ř. s. až současně s doručením rozsudku ve věci samé, tj. v okamžiku, kdy toto řízení bylo již skončeno, byla těmto osobám v řízení před krajským soudem odepřena možnost uplatnit procesní práva; tato vada řízení přitom mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2004, čj. 7 As 33/2003-80)
Věc: JUDr. Josef B., správce konkursní podstaty akciové společnosti V. v B., proti Magistrátu města Brna o povolení změny stavby, o kasační stížnosti akciové společnosti K. v B. jako osoby zúčastněné na řízení.

Úřad městské části Brno-sever, odbor výstavby a územního plánování, rozhodnutím ze dne 19. 4. 2000 povolil změnu stavby. Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 12. 6. 2000 zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 3. 2003 zamítl žalobu JUDr. Josefa B., správce konkursní podstaty akciové společnosti V. v B. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel jako osoba zúčastněná na řízení kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek krajského soudu pro vady řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a dospěl k závěru, že rozhodnutí je zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí.
Podle § 34 odst. 2 s. ř. s. je navrhovatel povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Předseda senátu takové osoby vyrozumí o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, oznámily, zda v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; takové oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. Současně s vyrozuměním je poučí o jejich právech. Obdobně předseda senátu
Nahrávám...
Nahrávám...