dnes je 18.5.2024

Input:

č. 20/2003 Sb. NSS; Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost; Energetika: působnost správních orgánů

č. 20/2003 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
Energetika: působnost správních orgánů
k § 3 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 458/2000 Sb.
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
I. S ohledem na princip předvídatelnosti zákona a na princip minimalizace zásahů státu do soukromé sféry fyzických a právnických osob je nutno usilovat o takový výklad právních předpisů, který směřuje k jasnému vymezení věcné působnosti jednotlivých správních orgánů tak, aby se tyto kompetence navzájem nepřekrývaly. Takovýto výklad je přitom nanejvýš žádoucí zejména v těch případech, kdy jsou v důsledku činnosti státních orgánů vydávána vrchnostenská rozhodnutí, která svou povahou představují sankce adresované účastníkům správních vztahů, resp. kdy již i samotné správní řízení je důvodně pociťováno dotčenými subjekty jako újma.
II. Z ustanovení § 3 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 458/2000 Sb. vyplývá, že finančnímu ředitelství je svěřena obecná věcná působnost v oblasti cenových kontrol a při ukládání pokut za porušení cenových předpisů a Státní energetická inspekce je příslušná k provádění kontroly dodržování cenových předpisů v energetice a k ukládání pokut za porušení cenových předpisů v oblasti cen energie. Účinností zákona č. 458/2000 Sb. tedy došlo k přenesení věcné působnosti z finančních ředitelství na Státní energetickou inspekci a nikoliv k rozšíření okruhu subjektů oprávněných tuto působnost vykonávat. Rozhodne-li o pokutě za porušení cenových předpisů v energetice finanční ředitelství, je takové rozhodnutí nicotným právním aktem z důvodu absolutního nedostatku věcné příslušnosti rozhodujícího orgánu; soud rozsudkem vysloví nicotnost rozhodnutí (§ 76 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21.8.2003, čj. 5 A 116/2001-46)
Věc: Veřejná obchodní společnost S. v B. proti Ministerstvu financí o pokutě za porušení cenových předpisů.

Finanční ředitelství v Brně dne 25. 5. 2001 uložilo žalobci podle § 15 odst. 1 písm. c) a ř) zákona, č. 526/1990 Sb.,o cenách, za porušení cenových předpisů pokutu ve výši 100 000 Kč. Ministerstvo financí dne 1. 8. 2001 žalobou napadeným rozhodnutím změnilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že původně stanovenou pokutu uložilo ve výši 60 000 Kč.
Žalobce napadl shora označené rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně správní žalobou, v níž především namítal, že dnem 1.1. 2001 nabyl účinnosti nový energetický zákon (č. 458/2000 Sb.), který v této oblasti odebral kompetenci Ministerstvu financí; kompetence žalovaného proto trvala pouze v cenových kontrolách zahájených v roce 2000. Ze skutečnosti, že Finanční ředitelství v Brně, jakožto správní orgán podřízený Ministerstvu financí, zahájilo cenovou kontrolu až dne 12. 2. 2001, žalobce dovozoval, že žalovaný k předmětnému řízení nebyl věcně příslušný (na což jej žalobce v průběhu kontrol upozornil). Tento nedostatek způsobil nulitu rozhodnutí žalovaného. Kontrolním orgánem pro uplatňování energetického zákona je Státní energetická inspekce; protože zvláštní věcná
Nahrávám...
Nahrávám...