dnes je 19.7.2024

Input:

č. 151/2004 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost

č. 151/2004 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
k § 3 odst. 4, § 46 a § 47 odst. 2 správního řádu
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí správního orgánu, v jehož odůvodnění se vyslovuje zrušení rozhodnutí předchozího, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7.2003, čj. 7 A 544/2002-25)
Věc: Ing. Ivo O. v P proti České správě sociálního zabezpečení o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb.,o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (v textu též „zákon č. 261/2001 Sb.“).

Česká správa sociálního zabezpečení dne 4. 4. 2002 zamítla žádost žalobce o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb. za dobu účasti v národním boji za osvobození v době od 2. 1. 1945 do 5. 5. 1945 jako účastníku domácího hnutí a za dobu účasti od 5. 5. 1945 do 31. 5. 1945 jako účastníku povstání v květnu 1945.
Rozhodnutí žalované napadl žalobce žalobou (opravným prostředkem), v níž dovozoval, že splňuje podmínky pro poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb.
Ze správního spisu vyplynulo, že žalobce podal dne 22.2.2002 žádost o poskytnutí jednorázové peněžní částky za účast na domácím hnutí v době od 5.5. 1945 do 31. 5. 1945. K této žádosti, sepsané na úředním tiskopisu, žalobce připojil i vlastnoruční žádost ze dne 14. 2. 2002, v níž uvedl, že se od 2.5.1945 podílel na odbojové činnosti a osvobozovacích bojích a od 8. 5. do 31. 5.1945 prováděl strážní a hlídkovou službu. Dne 27. 2. 2002 podal opravený tiskopis žádosti, v němž uvedl dobu účasti na domácím hnutí od 2.1. 1945 do 5. 5.1945 a dobu účasti na povstání v květnu 1945 od 5.5.1945 do 31. 5.1945.
Dne 153. 2002 vydala žalovaná rozhodnutí, jímž podle zákona č. 261/2001 Sb.
žádost žalobce zamítla. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 20. 3. 2002 a žalobce proti němu nepodal opravný prostředek. Již před doručením tohoto rozhodnutí zaslal žalobce žalované přípis ze dne 13. 3. 2002 (žalované byl doručen 19.3. 2002) se stejnopisem své žádosti ze dne 14. 2. 2002. Žalovaná na to vydala dne 4. 4. 2002 nové rozhodnutí, proti němuž žalobce brojil žalobou; v odůvodnění rozhodnutí bylo mj. uvedeno, že její předchozí rozhodnutí ze dne 15.3.2002 se tímto rozhodnutím ruší a že rozhodná doba pro účely zápočtu účasti v národním boji za osvobození je do 9.5.1945 a ne do 31.5.1945.
Nejvyšší správní soud, kterému byla věc postoupena podle § 132 s. ř. s.k dokončení řízení, napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a věc vrátil
Nahrávám...
Nahrávám...