dnes je 18.7.2024

Input:

č. 127/2004 Sb. NSS, Vady řízení před správním orgánem

č. 127/2004 Sb. NSS
Vady řízení před správním orgánem
k § 76 odst. 1 písm. a) a b) soudního řádu správního
Ruší-li soud rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení [§ 76 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.], nemusí se zabývat správností právního posouzení věci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.11.2003, čj. 7 A 38/2001-37)
Věc: Karel S. v Č. proti Ministerstvu zemědělství o pokutu za provádění zakázané těžby dříví.

Okresní úřad v Havlíčkově Brodě svým rozhodnutím ze dne 23.6.2000 žalobci uložil pokutu ve výši 90 000 Kč za porušení ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal. O jeho odvolání rozhodl žalovaný dne 25. 10. 2000 tak, že je zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 29. 12. 2000 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného. V žalobě namítal, že pokuta byla uložena neoprávněně, neboť se žádného porušení lesního zákona nedopustil. Doplnil, že k provedení těžby měl příslušná oprávnění, ve kterých však nebylo stanoveno, v jakém rozsahu lze těžbu provést. Nebylo prokázáno, že by prováděl činnosti v lese zakázané; ostatně posouzení toho, zda se jednalo o činnost zakázanou, by musel provést znalec z příslušného odboru a nikoliv úředníci okresního úřadu. Rovněž upozornil, že odvolací orgán se nezabýval tím, proč mu byla uložena pokuta ve výši 90 000 Kč, pouze konstatoval, že její výši potvrzuje.
Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě odkázal na skutečnosti uvedené v rozhodnutí o odvolání.
Nejvyšší správní soud po převzetí věci (§ 132 s. ř. s.) napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení.
Z odůvodnění:
Jelikož ze správního spisu nevyplynuly všechny skutečnosti, které žalovaný a okresní úřad ve svých rozhodnutích uvedly, musel Nejvyšší správní soud vycházet pouze ze skutečností uvedených současně i v podáních žalobce, resp. žalobcem v nich nezpochybňovaných. K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že Vrchní soud v Praze vyzval usnesením žalovaného (výzva mu byla doručena dne 25.4.2001), aby ve lhůtě do dvou měsíců od dne doručení předložil úplný originál správního spisu věci se týkajícího, včetně spisu správního orgánu I. stupně, a dokladů o doručení zásilek zasílaných poštou. Žalovaný na tuto výzvu ve stanovené lhůtě odpověděl přípisem, ve kterém uvedl,
že zasílá úplný originál správního spisu týkajícího se věci a tento spis k přípisu přiložil. Při přezkoumávání napadeného rozhodnutí, jakož i řízení předcházejícího jeho vydání, Nejvyšší správní soud zjistil, že se nejedná o úplný originál správního spisu, neboť podstatné údaje týkající se věci, na které se správní orgány v rozhodnutích odvolávají (např. rozhodnutí ze dne
Nahrávám...
Nahrávám...