dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 97/2003 SbNU, sv.30, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 97

Pl. ÚS 39/02

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti podal oprávněný orgán státní správy - přednosta okresního úřadu (§ 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Okresní úřady, v jejichž čele přednostové působili, však byly v rámci reformy územní správy zrušeny k 31. 12. 2002 (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů). Od 1. 1. 2003 je oprávněn podat srovnatelný návrh ministr vnitra [§ 64 odst. 2 písm. g) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů], jenž tak činí na podnět příslušného krajského úřadu pověřeného dozorem nad výkonem samosprávy obcí [§ 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů].

Druh řízení před Ústavním soudem zůstává stejný, došlo pouze ke změně orgánu kompetentního k podání návrhu. Tuto změnu však není důvod považovat za změnu navrhovatele. Jak přednosta okresního úřadu, tak ministr vnitra jednal (jedná) jménem státu. Přednosta okresního úřadu i ministr vnitra zastupovali, resp. zastupují tentýž zájem na legalitě práva obecní samosprávy. Při zrušení okresních úřadů krajské úřady a Ministerstvo vnitra převzaly tuto agendu, čímž jsou o probíhajících řízeních u Ústavního soudu o návrzích přednostů okresních úřadů na zrušení obecně závazných vyhlášek obcí informovány, takže dozorovou politiku mohou v mezích procesních pravidel řízení před Ústavním soudem měnit bez výzev. Návrh však zpět vzít nemohou (§ 77 zákona o Ústavním soudu a contrario).

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 sp. zn. Pl. ÚS 39/02 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Novém Jičíně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001 (nález byl vyhlášen pod č. 205/2003 Sb.).

Výrok

Části článku 6 odst. 2 ve znění „(lze nahradit písemným čestným prohlášením vlastníka nemovitosti, kde má takto od poplatku osvobozený poplatník hlášen trvalý pobyt)“ a článku 9 odst. 2 ve znění „ nebo osoba uvedená v ustanovení článku 3 této vyhlášky“ a celý článek 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001 se dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ruší.

Návrh na zrušení ostatních ustanovení této obecně závazné vyhlášky se zamítá.

Odůvodnění

Dne 5. 11. 2002 došel Ústavnímu soudu návrh přednosty Okresního úřadu v Novém Jičíně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Nahrávám...
Nahrávám...