dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 79/2005 SbNU, sv.37, K účastenství ve stavebním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 79

III. ÚS 609/04

K účastenství ve stavebním řízení

V odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, nález č. 43, vyhlášen pod č. 96/2000 Sb.)

Ústavní soud sice dal najevo nezbytnost individuálních přístupů v jednotlivých konkrétních věcech - to však, jak výslovně uvedl - při posuzování otázky „až kam“ a do jaké šíře či vzdálenosti mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit podmínka společné hranice, sahat.

Právě z uvedeného je evidentní, že Ústavní soud „mezujícího souseda“ rozhodně nemínil z okruhu účastníků správního řízení vyloučit, možné dotčení jeho práv více méně předpokládal a v podstatě naznačil nutnost extenzivního výkladu příslušných norem otázku účastenství upravujících.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného - ze dne 7. dubna 2005 sp. zn. III. ÚS 609/04 ve věci ústavní stížnosti Ř. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004 sp. zn. 5 A 2/2002, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, jímž bylo zamítnuto odvolání P. G., správce stěžovatele, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o umístění stavby.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 15. 7. 2004 sp. zn. 5 A 2/2002 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností s tvrzením porušení práv zaručovaných čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), čl. 36 odst. 1 a 2, čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 1 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky napadá v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Jak je patrno z připojeného spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 2/2002 a správního spisu Magistrátu hlavního města Prahy MHMP/133384/00/OUR/J/Hol, které si Ústavní soud vyžádal, vydání ústavní stížností napadeného rozhodnutí předcházelo řízení správní, zahájené k návrhu navrhovatele S. ze dne 13. 12. 2000 na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby obytného domu v ulici Pod V. Dne 9. 4. 2001 Magistrát hlavního města Prahy, který se stěžovatelem - vlastníkem pozemku p. č. 42 v katastrálním území P. - jako s účastníkem řízení nejednal, rozhodl dne 9. 4. 2001 o umístění stavby uvedeného domu na pozemcích p. č. 96 a 2026 v katastrálním území P. Proti uvedenému rozhodnutí podali někteří z účastníků řízení odvolání, které odvolací orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj - zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, neboť v postupu správního orgánu prvního stupně neshledal pochybení, a zároveň tímtéž rozhodnutím podle § 60 správního řádu jako nepřípustné zamítl odvolání pana P. G., správce Ř., označené jako „odvolání opomenutého účastníka řízení“, s odůvodněním, že umístění stavby bytového domu nijak přímo nenaruší užívání, vlastnická ani jiná práva Ř., když „navrhovaná stavba není situována na hranici pozemku kostela, který leží přes ulici“. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel správní žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, který však o ní nerozhodl do 31. 12.

Nahrávám...
Nahrávám...