dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 7/2005 SbNU, sv.36, K odůvodnění soudního rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 7

II. ÚS 393/03

K odůvodnění soudního rozhodnutí

Tím, že se odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí jakkoliv nezabýval svým rozhodnutím ohledně nepřiznaného příslušenství pohledávky, zatížil rozhodnutí vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů (zejména ustanovení § 157 odst. 1 občanského soudního řádu) i zásad vyjádřených v hlavě páté Listiny základních práv a svobod. Uvedené vady činí napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným a současně i neústavním ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 13. ledna 2005 sp. zn. II. ÚS 393/03 ve věci ústavní stížnosti A. M. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 12. 5. 2003 sp. zn. 10 Co 121/2003, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu Plzeň-město tak, že se stěžovatelčina žaloba o zaplacení peněžité částky zamítá a stěžovatelka je povinna uhradit žalované (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastnici) náhradu nákladů odvolacího řízení.

Výrok

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 5. 2003 č. j. 10 Co 121/2003-91 v části výroku sub I týkající se 8% úroku z prodlení z částky 14 970 Kč od 26. 7. 2001 do 26. 6. 2002 a z částky 6 097 Kč od 27. 6. 2002 do zaplacení a ve výrocích sub II a III se zrušuje.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, a to s odkazem na údajné porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 11 C 305/2001, z něhož zjistil následující: Okresní soud Plzeň-město rozsudkem ze dne 7. 10. 2002 č. j. 11 C 305/2001-72 uložil žalované společnosti W. T., a. s., (nyní vedlejší účastnice, dále též „vedlejší účastnice“) zaplatit stěžovatelce (v původním řízení žalobkyni) částku 6 097 Kč s 8% úrokem z prodlení z částky 14 970 Kč od 26. 7. 2001 do 26. 6. 2002 a z částky 6 097 Kč od 27. 6. 2002 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Co do částky 8 873 Kč řízení zastavil a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že vedlejší účastnice je povinna je ve výši 8 621 Kč zaplatit stěžovatelce. Z odůvodnění rozhodnutí plyne, že stěžovatelka po telefonické dohodě s referentkou cestovní kanceláře H. T., s. r. o., jedné ze smluvních prodejců vedlejší účastnice, obdržela poštou dne 24. 7. 2001 „závaznou přihlášku - cestovní smlouvu“ k cestě na Krétu ve dnech 24. 8. až 4. 9. 2001 spolu s všeobecnými podmínkami. Podle přihlášky si stěžovatelka měla zajistit vlastní dopravu i stravu. Tuto předem částečně vyplněnou přihlášku ovšem stěžovatelka nevyplnila, nepodepsala a vedlejší účastnici nevrátila. Následujícího dne ve 12.30 hodin

Nahrávám...
Nahrávám...