dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 52/1997 SbNU, sv. 8, K povinnosti soudů dodržovat zásady spravedlivého procesu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 52

I. ÚS 16/97

K povinnosti soudů dodržovat zásady spravedlivého procesu

Podle čl. 90 Ústavy jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Podle čl. 95 odst. 1 je soudce při rozhodování vázán zákonem; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem. Byť oba citované články s právem na spravedlivý proces velmi úzce souvisejí, nelze přehlédnout skutečnost, že jsou systematicky zařazeny v hlavě čtvrté Ústavy („Moc soudní“) a stěží lze jednoznačně dovozovat, že garantují základní práva nebo svobody. Jejich obsah v podstatě upravuje principy činnosti soudů.

Podle čl. 4 Ústavy jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci, tedy i pod ochranou soudů obecných. Je tedy jejich povinností, aby - se zřetelem ke konkrétní situaci - respektovaly i zásady spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Pokud okresní soud v průběhu tří let formálně nenařídil jednání - byť podle obsahu spisů fakticky ve věci samé jednal - a tím vzhledem k zákonné nevyvratitelné domněnce vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů vyloučil stěžovatele po uplynutí tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů z možnosti podat návrh na jeho vypořádání, postupoval v rozporu se zásadami spravedlivého procesu, jenž tvoří součást základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 14. května 1997 sp. zn. I. ÚS 16/97 ve věci ústavní stížnosti J. Š. proti usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze 13. 6. 1996 sp. zn. 5 C 571/93 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 13. 9. 1996 sp. zn. 16 Co 321/96 o zastavení řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. 6. 1996 čj. 5 C 571/93-45 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 1996 čj. 16 Co 321/96-59 se zrušují.

II. Odůvodnění

Citovaným usnesením Okresního soudu v Jihlavě bylo zastaveno řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dále jen „BSM“) J. Š. a stěžovatele J. Š. Žalobu na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, kteří byli rozvedeni dne 11. 9. 1992, podala žalobkyně J. Š. Protože však žalobkyně vzala návrh zpět v rámci přípravného jednání ještě před prvním jednáním ve věci samé, soud podle ustanovení § 96 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“ ) řízení zastavil a rozhodl, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení potvrdil napadeným usnesením Krajský soud v Brně. Podnětem k řízení před krajským soudem bylo odvolání stěžovatele, který postup okresního soudu označil za nesprávný a ne zákonný, neboť návrh na zahájení řízení byl prý podán dne 25. 5. 1993 a řízení bylo zastaveno dne 13. 6. 1996, tj. po více než třech letech. Po celou dobu soud údajně jednal, proběhlo 8 jednání a přestože byl protokol označen pouze jako „protokol o přípravě jednání“, lze prý těžko tvrdit, že ve věci, projednávané tři roky soudem, šlo pouze o přípravu jednání. Soud se stěžovatele ani

Nahrávám...
Nahrávám...