dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 49/2006 SbNU, sv.40, Ke lhůtě pro podání dovolání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 49

II. ÚS 473/05

Ke lhůtě pro podání dovolání

Neobsahuje-li včas podané dovolání obligatorní obsahové náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 trestního řádu, který nerozlišuje podstatné a jiné náležitosti, je nutno postupovat podle § 265h odst. 1 trestního řádu a odstranění nedostatků dovolání akceptovat v zákonem stanovené dvoutýdenní lhůtě i v případě, že tato lhůta přesáhne zákonnou dvouměsíční lhůtu pro podání dovolání podle § 265e odst. 1 trestního řádu. Odmítnutí dovolání podle § 265 odst. 1 písm. d) trestního řádu je v takovém případě zásahem do právní jistoty dovolatele a do práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Jiřího Nykodýma a Dagmar Lastovecké - ze dne 7.března 2006 sp. zn. II. ÚS 473/05 ve věci ústavní stížnosti V. H. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2005 sp. zn. 3 Tdo 685/2005, jímž bylo odmítnuto stěžovatelovo dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2004 sp. zn. 7 To 361/2004.

Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 6. 2005 sp. zn. 3 Tdo 685/2005 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu, jímž bylo odmítnuto jeho dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2004 sp. zn. 7 To 361/2004. Proti usnesení Městského soudu v Praze, jako soudu odvolacího, podal stěžovatel prostřednictvím své obhájkyně dne 3. 3. 2005 dovolání, jež bylo doručeno Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne 4. 3. 2005. Dovolání bylo podáno blanketní formou s tím, že bude odůvodněno ve lhůtě 14dnů. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 3 vyzval dopisem ze dne 7. 3. 2005 (doručeným dne 18. 3. 2005) stěžovatele a jeho obhájkyni, aby do čtrnácti dnů odstranili vady, které podané dovolání obsahuje, přičemž upozornil zejména na ustanovení § 265f odst. 1 a § 265b odst.1 písm. a) trestního řádu. Dne 4. 4. 2005 bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 3 doručeno doplnění dovolání.

Předkládací zpráva byla Nejvyššímu soudu doručena dne 25. 5. 2005, neveřejné zasedání k rozhodnutí o dovolání stěžovatele se konalo dne 15. 6. 2005. Nejvyšší soud dovolání stěžovatele odmítl podle § 265i odst. 1 písm. d) trestního řádu, neboť dospěl k závěru, že dovolání podané k poštovní přepravě dne 3. 3. 2005 nesplňovalo náležitosti dovolání požadované trestním řádem. Dovolání bylo odpovídajícím způsobem doplněno až přípisem podaným k poštovní přepravě dne 1. 4. 2005, avšak k této skutečnosti již nemohl dovolací soud přihlédnout. Zákonem stanovená lhůta k podání dovolání totiž začala běžet dnem 8.1. 2005, kdy bylo usnesení odvolacího soudu doručeno obhájkyni stěžovatele, a poslední den dvouměsíční zákonné lhůty byl den 8. 3. 2005. V této lhůtě však bylo podáno dovolání bez náležitostí předepsaných v § 265f odst. 1 trestního řádu. Uvedené podání tak postrádalo podstatné náležitosti s tím, že pouze takové lze měnit jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání. Jestliže tedy v dovolání podaném dne 3. 3. 2005 nebyly podstatné náležitosti vůbec uvedeny, nebylo je možno s ohledem na výše uvedené doplnit či měnit až

Nahrávám...
Nahrávám...