dnes je 18.5.2024

Input:

Nález 33/2005 SbNU, sv. 36, K rozhodování soudu o vzetí do vazby mladistvého

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 33

II. ÚS 321/04

K rozhodování soudu o vzetí do vazby mladistvého

Pokud obecný soud v řízení o vzetí do vazby neumožní mladistvé, resp. obhajobě mladistvé vyjádřit se k navrhovanému omezení osobní svobody a případně navrhnout opatření vazbu nahrazující, dopouští se porušení nejen čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod , ale i norem jednoduchého práva, resp. trestního řádu. Fakt, že nedošlo k seznámení obviněné s návrhem na vzetí do vazby, nelze zhojit „úředním záznamem“ dopsaným až po vyhlášení usnesení o vzetí do vazby, že obviněné bylo před zahájením výslechu sděleno, že bude také rozhodováno o jejím vzetí do vazby.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 24. února 2005 sp. zn. II. ÚS 321/04 ve věci ústavní stížnosti mladistvé P. Z. proti usnesení Okresního soudu v Ostravě z 28. 2. 2004 sp. zn. 0 Ntm 3110/2004, usnesení Krajského soudu v Ostravě z 8. 4. 2004 sp. zn. 1 Tmo 25/2004, usnesení Okresního soudu v Ostravě ze 14. 4. 2004 sp. zn. 0 Ntm 5001/2004 a usnesení Krajského soudu v Ostravě z 10. 5. 2004 sp. zn. 4 Tmo 152/2004 o vzetí stěžovatelky do vazby a o prodloužení vazby.

Výrok

I. Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2004 sp. zn. 0 Ntm 3110/2004, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2004 sp. zn. 1 Tmo 25/2004, usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2004 sp. zn. 0 Ntm 5001/2004 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2004 sp. zn. 4 Tmo 152/2004 ve výrocích týkajících se mladistvé P. Z., nar. 1988, se zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla podána k poštovní přepravě dne 25. 5. 2004 a po opravě vady petitu i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadla stěžovatelka usnesení Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě uvedená v záhlaví. Je přesvědčena o tom, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, a navrhla proto, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil a zakázal Okresnímu soudu v Ostravě pokračovat v porušování jejích základních práv a přikázal mu propustit ji na svobodu.

Z předloženého spisového materiálu Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 0 Ntm 3110/2004 Ústavní soud zjistil, že usnesením orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, Ostrava-Mariánské Hory, ze dne 26. 2. 2004 ČTS: MROV 117/5TO-2004 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatelky, mladistvého M. B. a M. D. pro provinění (a v případě M. D. pro trestný čin) krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „trestní zákon“). Podle závěrů usnesení odůvodněné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že stíhaný skutek měly uvedené osoby spáchat dne 26. 2. 2004 kolem 03.00 hod. v M. O., na ulici L., poblíž vchodu č. 1, společně, po vzájemné dohodě a ve vzájemné součinnosti tím, že po překonání

Nahrávám...
Nahrávám...