dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 28/2004 SbNU, sv.32, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 28

I. ÚS 40/04

K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazbě

Vazba představuje výjimečné opatření týkající se omezení osobní svobody a má být uložena pouze tehdy, neexistuje-li jiná eventualita, jak omezit konkrétní obavu, pro kterou může být vazba nařízena. V rozhodnutí o uvalení vazby je potřeba zhodnotit všechny okolnosti svědčící pro i proti omezení osobní svobody jednotlivce, což musí být náležitě a důsledně odůvodněno.

Soudem nedostatečně odůvodněné zamítnutí nabízené peněžité záruky ve vztahu k důvodům vazby podle § 67 písm. a) a c) trestního řádu je v rozporu s principem proporcionality vyplývajícím z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 24. února 2004 sp. zn. I. ÚS 40/04 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. T. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 22. 12. 2003 sp. zn. 1 To 1142/2003, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě z 18. 11. 2003 sp. zn. 0 Nt 3544/2003, kterým byl stěžovatel vzat do vazby.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2003 sp. zn. 1 To 1142/2003 a usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 11. 2003 sp. zn. 0 Nt 3544/2003 bylo porušeno právo stěžovatele na osobní svobodu vyplývající z čl. 8 odst. 2 věty první a odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2003 sp. zn. 1 To 1142/2003 a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 11. 2003 sp. zn. 0 Nt 3544/2003 se ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaných usnesení, neboť se domnívá, že jimi došlo k zásahu do jeho práv zakotvených v čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

V záhlaví citovaným usnesením Okresního soudu v Ostravě byl stěžovatel vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) a c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „tr. ř.“). V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že stěžovatel je stíhán pro skutek právně kvalifikovaný jako trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 a 4 trestního zákona spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona, a dále vylíčil, čeho se měl stěžovatel konkrétně dopustit. K důvodům vazby soudkyně okresního soudu uvedla, že v případě prokázání viny hrozí obviněnému uložení trestu odnětí svobody v trestní sazbě v rozpětí 5 - 12 let a rovněž s přihlédnutím k okolnostem zadržení stěžovatele je důvodná obava, že by se mohl trestnímu stíhání vyhýbat pobytem v cizině. Důvod vazby koluzní shledala soudkyně v tom, že vzhledem k počátečnímu stadiu vyšetřování je nezbytné vyloučit možnost ovlivňování dalších zúčastněných osob. K vazebnímu důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř. pak soudkyně uvedla, že se ztotožnila s názorem státní zástupkyně, že by stěžovatel mohl

Nahrávám...
Nahrávám...