dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 230/2006 SbNU, sv. 43, K přednosti závazků ze smluv o ochraně lidských práv

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 230

I. ÚS 733/05

K přednosti závazků ze smluv o ochraně lidských práv

Respekt a ochrana základních práv jsou definičními znaky materiálně chápaného právního státu, proto v případě, že vedle sebe existuje smluvní závazek chránící základní právo a smluvní závazek, který směřuje k ohrožení téhož práva, musí závazek první převážit. Rozsah pojmu ústavního pořádku proto nelze vyložit pouze s ohledem na ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy České republiky, nýbrž vzhledem k ustanovení čl.1 odst. 1 a 2 Ústavy České republiky je do jeho rámce nutno zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 20. prosince 2006 sp. zn. I. ÚS 733/05 ve věci ústavní stížnosti I. S. proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2005 č. j. 1598/2004-MO-M/38, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 10. 2004 sp. zn. 6 To 105/2004 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2004 sp. zn. 1 Nt 108/2004, jimiž bylo povoleno vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Moldavské republiky.

Výrok

I. Ministr spravedlnosti rozhodnutím ze dne 30. 11. 2005 č. j. 1598/2004-MO-M/38, Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. 10. 2004 sp. zn. 6 To 105/2004 a Krajský soud v Brně usnesením ze dne 16.9. 2004 sp. zn. 1 Nt 108/2004 zasáhli do základních práv stěžovatele zaručených čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Označená usnesení se proto zrušují.

Odůvodnění

I.

Dne 30. 12. 2005 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, která byla po výzvě doplněna podáním dne 7. 2. 2006. Stěžovatel navrhl zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů a ministra spravedlnosti s tím, že jejich vydáním došlo k porušení jeho ústavně garantovaných práv, tak jak je uvádí čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či jinému ponižujícímu zacházení nebo trestání, čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Dne 13. 2. 2006 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele na odklad vykonatelnosti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2005 č. j. 1598/2004-MO-M/38. Usnesením ze dne 22. 2. 2006 sp. zn. I.ÚS 733/05 Ústavní soud vykonatelnost napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti odložil.

Na základě výzvy Ústavního soudu podali vyjádření krajský soud, vrchní soud a ministr spravedlnosti jako účastníci řízení.

Krajský soud odkázal na rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele do vazby a o přípustnosti jeho vydání k trestnímu stíhání do Moldavské republiky. Odkázal také na rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení azylu stěžovateli a na své následné usnesení o propuštění stěžovatele z vazby.

Vrchní soud odkázal na argumenty uvedené v

Nahrávám...
Nahrávám...